Ultiem genezingsinstrument -- Bronnen

Bronteksten uit de boeken van Jozef Rulof bij het artikel ‘genezingsinstrument’.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Deze bronnen veronderstellen de voorafgaande lezing van het artikel ‘ultiem genezingsinstrument’.

Lijden en geluk

In de Eeuw van Christus moeten de ziekten van de Aarde oplossen, of er komt nooit geluk op Aarde.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Er zullen technische instrumenten op aarde gebracht worden, die voordien in de lichtsferen ontworpen zijn:
En aan deze zijde staan al die wonderen gereed.
Het zijn technische instrumenten, waardoor alle kwade stoffen in het menselijk organisme zullen oplossen.
Wanneer de mens ermee wordt verbonden, moeten al die vreselijke verschijnselen verdwijnen.
Het is het machtigste instrument, dat ooit aan de Aarde geschonken kan worden.
Andere instrumenten hebben weer een geestelijke betekenis, maar alle zijn wonderen voor de Eeuw van Christus!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Gevoed door levensaura

De aardse geleerde kent de voeding van het lichaam nog niet:
De wijsheid van de astrale geleerde is de Aarde duizenden eeuwen vooruit.
Het is te wijten aan de onbekendheid met de wetten van het leven na de dood, dat de aardse geleerde zijn machteloosheid moet aanvaarden.
U kunt hieraan tegelijk het peil vaststellen, dat de mensheid en de massa nog bezit.
Nog staat de wetenschap voor de kist en denkt, dat het leven geen voortgang heeft.
Als dit wanbegrip overwonnen is, zal het aspect van de Aarde veranderen en treedt de massa het hogere stadium binnen.
De Eeuw van Christus zal u naar deze wijsheid voeren, niets of niemand zal haar ervan kunnen weerhouden.
Wanneer men op Aarde het innerlijk leven van de astrale persoonlijkheid aanvaarden kan, dan volgt daarop, dat de dokter zijn gehele studie moet veranderen, want nu staat deze voor het zieleleven.
En dat leven denkt, voelt, spreekt en overheerst de ziekten.
Een enorme studie wacht hen, die in de Eeuw van Christus de lijdende mensheid willen dienen.
En voor hen komt thans het ontwaken!
De aardse geleerde staat voor het ongelooflijke zenuwstelsel van de mens en hij moet zijn machteloosheid aanvaarden, omdat hij het innerlijk leven als de persoonlijkheid niet weet te peilen.
Bitter weinig weet men op Aarde van deze wonderbaarlijke stelsels af.
Aan deze zijde is dat te volgen en waar te nemen, hier kan men die stelsels in werking zien en de kracht ervan op andere organen berekenen.
Men ziet aan deze zijde, hoe het lichaam het werk verricht en al de delen op elkaar ingesteld zijn.
Onze geleerde ziet het centrale levenscentrum voor zich en kan nu volgen, waardoor het aardse stofkleed ondermijnd is.
Van de zonnevlecht uit is zulks waar te nemen, daar de stelsels van daaruit worden gevoed.
Ook hiervan weet men op Aarde niets af.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Inspiratie en medici

Al duizenden jaren lang brengen ze hun inzichten op aarde om daar de ziekten te bestrijden:
Er moesten medicijnen komen om deze te bestrijden.
Na een zekere tijd kwamen die medicijnen op Aarde, de mensheid werd de ogen geopend voor de kruiden, het samenstellen van deze levende sappen om de zieken te genezen.
Van ziel tot ziel, van gevoel tot gevoel, kwamen deze medicijnen op Aarde.
De gehele ruimte werkte voor de mensheid, tot zelfs in het Goddelijk Al leefden mensen, die hun wijsheid door de lagere graden aan de Aarde schonken.
Hemel en Aarde waren nu één geworden, waren één wereld!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De meesters begrepen dat de medicijnen geen definitieve oplossing geven:
Toen kwam het ogenblik, dat deze meesters berichten ontvingen uit de hogere regionen, dat er instrumenten zouden komen, die de mensheid van dit lijden zouden verlossen.
Er werd reeds aan gewerkt.
Zij behoefden dus niet te wanhopen, de meesters.
Zij hadden al ingezien, dat de medicijnen maar een hulpmiddel waren.
Medicijn alléén kon de ziekte niet overwinnen.
Nu zouden er dus instrumenten op Aarde worden gebracht en deze zouden de ziekten geheel doen oplossen.
De mensheid zou er evenwel eerst voor moeten ontwaken.
En daarop was het wachten.
De meesters kregen bericht, rustig verder te gaan en zich door niets te laten storen.
Op Aarde gaat het leven verder, de mensheid ontvangt kennis, stoffelijke en geestelijke wijsheid, en dat alles dient om het uiteindelijke te kunnen ontvangen.
En al zal dit nog eeuwen duren, er wordt door al het leven van God hard aan gewerkt.
In de sferen kregen de meesters uit de eerste sfeer reeds vindingen uit hogere bron en zij maakten deze af.
Deel na deel werd naar de Aarde gebracht.
Maar daar werden al die vindingen niet begrepen en voor de vernietiging verbruikt.
Ook kwamen nu de instrumenten tot stand, die voor de lijdende mensheid zouden dienen, doch nog was de tijd niet daar die op Aarde te brengen.
De mensheid moest eerst ontwaken.
En ook daaraan werkt Gene Zijde.
Er komen geleerden naar de Aarde, eenlingen, die dieper voelen dan miljoenen anderen, en zij geven onderricht.
Deze zielen vertellen van hogere machten en krachten in de ruimte, en hierdoor ook ontwaakt de massa meer en meer.
Aan deze zijde zette meester na meester deze studie voort.
Als de tijd verstreken was, een meester een hogere bewustzijnsgraad had leren kennen en hoger moest gaan, werd hij door anderen opgevolgd.
Deze zetten dan met degenen, die zich beschikbaar hadden gesteld, het gigantische proces voort.
Elkeen gaf er zich geheel voor.
Miljoenen zielen keerden er voor in het stoffelijk leven terug en anderen bezielen hen van deze zijde uit.
Zo kwamen er wonderen tot stand.
Dan nadert de Eeuw, waarin Christus naar de Aarde komt om de mensheid voor God wakker te schudden.
Zijn geschiedenis en strijd zijn u bekend.
Nu Christus Zijn taak heeft volbracht, kan de opbouw van de instrumenten voor de Eeuw van Christus een aanvang nemen.
Sinds Hij op Golgotha de stoffelijke ogen sloot, zijn eeuwen verlopen.
De mensheid moet leren Zijn Heilig leven te aanvaarden.
In de eerste sfeer zijn de wonderen intussen gereedgekomen.
Ze vragen om op Aarde geboren te mogen worden.
Na deze, uw strijd, kan Gene Zijde eraan beginnen, ze op Aarde te brengen, want nu is de mensheid zo ver.
Op Aarde zijn trouwens reeds technische vindingen, die afstemming hebben op onze wonderen, want men bracht al deeltje na deeltje naar de Aarde.
Straks zal ik u vertellen, hoe deze instrumenten werken en welke bedoeling de meesters ermee hebben.
Uit dit alles moet het u duidelijk zijn geworden, dat de mensheid op Aarde Gene Zijde reeds miljoenen eeuwen helpt bouwen.
Het Al leeft eigenlijk nog steeds op Aarde, al die miljoenen zielen werken onder leiding van hun Mentor Christus voor de mensheid.
Christus en zij allen weten, hoe hét leven op Aarde is en welk bewustzijn u thans bezit.
Men weet daar, dat alléén Moeder Aarde bewust kwaad beleeft, op andere planeten voor uw eigen Universum moet het leven nog ontwaken.
Alléén de kinderen van Moeder Aarde kennen een verzwakt organisme, zodat het leven voor hen een lijdensproces is.
Dáárom kwam Christus als Goddelijk bewuste naar de Aarde.
Thans is het uiteindelijke, geachte lezer, dicht bij u, en in wezen is dat al sinds het ontstaan van Moeder Aarde zo geweest.
U behoeft op Aarde niet te wanhopen!
Gene Zijde zorgt voor uw geestelijke ontwaking en nu voor uw stoffelijke evolutie.
Dat doet zij uit naam van Hem, die voor ons allen Zijn Heilig Leven gaf.
En God ziet toe, dat niet één kind wordt vergeten.
Alléén Moeder Aarde kan deze geestelijke wonderen ontvangen, andere planeten weten er geen raad mee, het leven daarop moet nog naar de Aarde, wat het terugkeren tot God is.
Na Christus stromen de technische wonderen naar de Aarde.
Uw Edison en anderen waren u gezonden, zij kregen het nieuwe leven ervoor en brachten dat, wat zij aan de Aarde hadden te schenken.
Al uw uitvindingen zijn door de meesters ontstaan, ze zouden dienen voor de lijdende mensheid, maar dit is niet begrepen.
De meesters uit de zevende sfeer hebben dit in handen en wij dienen hen.
Straks krijgen deze technische wonderen geestelijke betekenis, ze dienen dan voor het machtig instrument, dat alle ziekten van de Aarde zal doen oplossen.
Voelt u de macht van uw eigen eeuw?
Voelt u bovendien, wat hiervoor in de vervlogen eeuwen aan deze zijde gedaan is?
Begrijpt u thans, waarvoor Mozes en Christus naar de Aarde kwamen?
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Uitgebreide studie

De meesters hebben de ziekten van het menselijke lichaam eerst op aarde bestudeerd:
Zij hadden het leven op Aarde en aan deze zijde leren kennen en door zichzelf in het stoffelijk organisme op te sluiten, beleefden zij ook de ziekten van de Aarde waardoor zij ruimtelijk bewustzijn kregen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Dag in dag uit volgden zij die mensen en onderzochten de levensaura.
De stoffelijke ziekte manifesteerde zich in deze fluïde, ze lag daaraan vast, en die aura konden zij de zieke ontnemen.
Zij volgden van deze zijde uit al de stoffelijke organen, leerden de eigen taak van elk lichaamsdeel kennen en begrepen de diepte ervan voor het organisme.
Onder hun werk en dienen zagen zij de goddelijke kracht van het zieleleven en hoe de stoffelijke organen door het innerlijk leven werden gevoed.
Zij begrepen en aanvaardden, dat men hiervan op Aarde niets wist, want dit bewustzijn moest zich de mensheid nog eigen maken.
Dit is liefst duizenden eeuwen geleden en nog kent men op Aarde deze werking niet, noch de machten en krachten van God, die toch door Hem aan de mensheid geschonken zijn.
Zij onderzochten het stoffelijk organisme en het zieleleven en leerden toen al die stelsels kennen.
Zij voelden, hoe het organisme werkte ten opzichte van het innerlijk leven en waardoor al die narigheden waren ontstaan.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Later namen ze de aura van het zieke lichaam mee naar de lichtsferen om het daar verder te onderzoeken:
Zij ontnamen de zieken de levensaura en keerden ermee naar de sferen terug om die ziekten te onderzoeken.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De helpers van de meesters ontnamen de zieken de levensaura, omwikkelden deze zieke levenskracht met hun eigen fluïde en keerden ermee terug naar de meesters, die reeds aan hun onderzoek waren begonnen.
Daar werden ze bewaard.
Iedere eeuw, constateerden de meesters, kent de eigen ziekte.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de lichtsferen hebben de meesters een grondige studie van alle ziekten op aarde gemaakt:
Alle bestaande ziekten zijn echter in handen van de astrale meesters, d.w.z. dat men er aan deze zijde een geweldige studie van heeft gemaakt.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Omdat men in de lichtsferen met deze studie al duizenden eeuwen geleden begonnen is en men daar onafgebroken kan doorwerken, zijn de meesters hierin veel verder gevorderd dan de medici op aarde:
Hierdoor is Gene Zijde uw geleerde duizenden eeuwen vooruit en dit is alleen mogelijk geworden, doordat wij het zieleleven hebben leren kennen als de astrale persoonlijkheid.
De aardse medicus zet grote ogen op, wanneer hij het laboratorium betreedt en de astrale wijsheid leert kennen.
Voor hem zijn alle mogelijkheden geestelijk tot stand gekomen wonderen en hij voelt zich nu door meesters gedragen.
Hij is hier een leerling, ook al was hij op Aarde een genie.
Hij duizelt van hetgeen hij te leren heeft.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de tempel der Medici worden de ziekten van de aarde bestudeerd:
Wij treden een zaal binnen en zien in een geestelijk laboratorium, dat zich echter in weinig onderscheidt van een aards.
Hier worden de ziekte-aura’s van de Aarde bewaard en onderzocht, en wel die van de kanker.
Een van de vreselijkste ziekten, die het menselijke organisme ondermijnt en grondig vernietigt, zullen wij thans leren kennen.
U weet zelf, hoe verschrikkelijk deze ziekte op de wereld huishoudt, zonder dat de wetenschap er iets tegen vermag te doen.
En toch, in de sferen van licht heeft men deze ziekte leren kennen, ja meer!
In de Eeuw van Christus zal het wonderbaarlijke instrument op Aarde worden gebracht, dat deze afschuwelijke ziekte met succes zal bestrijden en doen oplossen!
Wij zien de meesters aan het werk.
Rondom ons merken we de zieke aura’s op, ze stralen een eigen, maar verschillend licht uit, waarvan wij de betekenis zullen leren kennen.
Ieder mens bezit een eigen uitstraling, zijn aura, die zijn persoonlijkheid vertegenwoordigt.
Doordat de persoonlijkheid en de wereld van ieder mens anders zijn, is ook niet één aura eender.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In die aura is ook de lichamelijke ziekte waar te nemen:
Aan de aura is de afstemming van een mens vast te stellen, door een meester aan deze zijde tenminste.
Door hem is te zien tot welke levensgraad en tot welke sfeer een mens behoort, of diens innerlijk leven afstemming heeft op een van de zeven hellen, die u leerde kennen, dan wel op de sferen van licht.
Alles wijst de aura uit, iedere karaktereigenschap is erin te zien.
Ook het mannelijke of vrouwelijke kleed ligt aan de aura vast.
Niet slechts het innerlijk leven van de aardse mens bezit de eigen levensuitstraling, maar ook het organisme, want het lichaam wordt weer door het zieleleven bezield.
Nu kunnen onze geleerden aan de aura ook de ziekten van de mens vaststellen.
Zo is de aura stoffelijk en geestelijk ontzagwekkend diep.
Het zou u duizelen, wanneer u alles van haar afwist!
De aura, waarin ziekte leeft, kan u met verschillende werelden verbinden en u heel veel van het eigen ontstaan vertellen, wanneer u tenminste de astrale wijsheid bezit om achter het zieke leven te kijken.
Wat weet uw geleerde eigenlijk van een ziekte af?
Hij kán er ook niets van weten, hij kent zichzelf niet eens, hij vermag niet áchter de dingen te zien.
In de sferen is dit wel mogelijk, daar heeft men ervaren, dat een ziekte voor een aards, aan de stof gebonden en dus begrensd geleerde onpeilbaar is en slechts te doorschouwen door astrale meesters, die de middelen daartoe uit het Al ontvingen.
Nu ziet men hier door elke ziekte heen, doordat wij de stoffelijke en astrale wetten volgen, die ons terugvoeren naar het beginstadium van de ziekte.
Iedere ziekte is kosmisch diep en bezit stoffelijke en geestelijke graden, die men op Aarde nog niet kent.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de lichtsferen hebben ze al een astraal genezingsinstrument ontworpen, dat straks op aarde in stoffelijke vorm opgebouwd zal worden:
Wij bevinden ons in het middengedeelte van de Tempel, hier staat het gebouw, waarin het instrument is ondergebracht.
Bolvormig is het bouwsel, het is opgetrokken gelijk de ruimte.
Het straalt een blauw licht uit, het licht van de eerste sfeer, want de atmosfeer van het bouwsel heeft op deze hemel afstemming.
Zo we willen binnengaan, moeten we opnieuw een afsluiting verbreken, maar u weet reeds, hoe dit geschiedt.
De astrale afsluiting is nodig om het geheel voor iedere beïnvloeding vanbuiten te vrijwaren, zó gevoelig is het instrument.
Ik ga u er nu allereerst een en ander van vertellen, opdat u voorbereid bent als het technische wonder tot werking komt.
De gegevens ervoor werden uit het Al ontvangen, vertelde ik u reeds.
„Maak eerst een afsluiting, waar dan ook, want overal leeft de goddelijke aura, overal leeft de mens in Gods leven en ruimte.
Het instrument vindt zijn plaats in de eerste sfeer, omdat die afstemming met het leven op Aarde verbinding heeft.
Wij zullen de technische meesters helpen en onze vindingen aan u doorgeven.
God wil, dat dit wonder in de „Eeuw van Christus” op Aarde wordt gebracht.”
Op de plaats, waar wij nu staan, werd een astrale afsluiting opgetrokken, waarin het wonder zou worden gebouwd.
De andere gebouwen plaatste men eromheen en zo ontstond na een tijd het geheel, dat thans de Tempel der Medici heet.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Als het instrument ingeschakeld wordt, roept het eerst de duisternis van vóór de schepping op:
Als het hemelsblauwe licht, waarvan ik u sprak, straks verduistert, zullen wij het stadium van voor de schepping binnentreden.
Door het instrument worden we dan met het Al als onzichtbare wereld verbonden en komen we er als volwassen en bewuste mensen mee tot eenheid.
Ook in uw bewust aards leven bent u met het Al in verbinding, doch het is voor u niet mogelijk het duistere en onzichtbare Al terug te roepen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de sferen kan het instrument alle fasen van de evolutie van onze kosmische ziel tonen:
Het instrument verbindt ons onfeilbaar met het eerste ogenblik van ons embryonale leven en voert ons die fase van onze evolutie weer binnen.
Doch niet alleen dit stadium, neen, al de miljoenen stadia, die wij als mens doorleefden, zijn hier op een schaal vastgelegd.
Het instrument toont ons een levensfilm, die alles van onze evolutie tevoorschijn brengt.
Wij in de sferen van licht keerden al vaker in ons eigen verleden terug, het draagt bij tot ons geestelijk ontwaken; ik vertelde u reeds van die reizen.
Maar nu is het een technisch instrument, dat die graden en stadia tot bewustzijn brengt!
Wel moet ik hieraan toevoegen, dat het wonder straks op Aarde anders werkt dan hier in de sferen.
Voor u op Aarde zal het niet worden aangewend om het verleden wakker te maken, maar zal het alleen en uitsluitend ingesteld zijn op het doen oplossen van ziekten.
De meesters benutten die mogelijkheid van het instrument om in het evolutieproces van de schepping de kringloop van de ziekten te kunnen volgen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Al de evolutiefasen zijn op een schaal vastgelegd:
Om in de piramide de levensweg van de mensheid te kunnen vastleggen, berekenden de meesters eens de astrale en stoffelijke kosmos.
Voor het instrument geschiedde dit opnieuw.
Zo werd door hen het evolutieproces van de Maan, van de tweede kosmische graad en vervolgens van de Aarde berekend en zoals ik u zei, op een schaal vastgelegd.
Men zou haar een kosmisch uurwerk kunnen noemen, waarop het mogelijk is zelfs stadia af te lezen, die biljoenen jaren terug liggen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Elk stadium kan zichtbaar verdicht worden:
Zoals nu iedere graad van leven zichtbaar kan worden gemaakt, is het evenzeer mogelijk iedere levensgraad te verdichten.
En hiervoor kan het wonderbare instrument van de meesters zorgen!
U zult thans nog beter begrijpen waarom ik u het ontstaan van de schepping duidelijk maakte.
Immers, voor het verdichten van de Goddelijke Aura is het instrument op het Goddelijke Openbaringsproces ingesteld.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de sferen laat het instrument ziekten zien die zich in een astraal menselijk lichaam verdichten:
Twee zielen uit de sferen van licht stelden zich voor hun proefnemingen beschikbaar.
Immers, zo de meesters een ziekte, laten we als voorbeeld de kanker nemen, wilden verdichten, dan hadden zij menselijke lichamen nodig.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De lichamen die hiervoor gebruikt worden, werden door tweelingzielen voor deze proefnemingen afgestaan.
Het zijn astrale lichamen die behoren tot de eerste lichtsfeer, en die de tweelingzielen afgelegd hebben wanneer ze naar de tweede sfeer overgingen:
De tweelingzielen, die de meesters hielpen en die wij straks, wanneer het instrument tot werking komt, naar voren zullen zien treden, wonen in de tweede sfeer.
Met het kleed, dat zij daar bezitten, konden zij de meesters niet dienen, wat u straks duidelijk zal worden.
Zij moesten dit kleed dus afleggen, wat eigenlijk een stervensproces is.
Hoe nu, zult u vragen, in het astrale leven kan immers van dóód geen sprake zijn?
Toch wel!
Ook aan deze zijde kunnen wij sterven, maar nu geschiedt dit astraal, hetgeen wil zeggen, dat wij naar een andere sfeer overgaan.
De mens bijvoorbeeld, die van het schemerland naar de eerste sfeer, of van de eerste sfeer naar de tweede sfeer overgaat, legt het lagere ik af, zoals u op Aarde het stervensproces beleeft en daarbij van het stoffelijke organisme scheidt, leggen wij de lagere persoonlijkheid af.
Terwijl wij op weg zijn naar de nieuwe wereld, veranderen wij en verliezen alles van het vorige bestaan.
Dit proces kan in een flits geschieden, maar meestal voltrekt het zich langzaam.
We treden bij vol bewustzijn uit die lagere persoonlijkheid, laten haar achter en zien dan geschieden, hoe zij geheel oplost en alleen dát ons volgt, wat wij van haar in het nieuwe bestaan nodig hebben.
De rest wordt weer astrale energie, zoals dat ook voor uw stoffelijke resten geldt, want voor God gaat er niets verloren.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Anders dan gebruikelijk worden die afgelegde astrale lichamen in leven gehouden door de tweelingzielen, zodat ze niet oplossen en voor de proefnemingen te gebruiken zijn:
Van dit astrale sterven maakten de meesters bij hogere ingeving gebruik.
Zij hadden twee menselijke aura’s als gestalten nodig en namen daardoor de afgelegde aura’s van de man en de vrouw, die naar de tweede sfeer waren gegaan.
Deze afgelegde persoonlijkheden kunnen nu niet oplossen, omdat zij voor ons instrument een taak hebben te vervullen en door de beide zielen, waartoe ze behoren, in het leven worden gehouden.
Zij zijn dus als de gestalten van de eerste sfeer, in niets zijn deze astrale organismen beschadigd, want verrotting is hier in het eeuwigdurend leven niet mogelijk.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Wanneer in het instrument een zieke aura gebracht wordt van een mens op aarde die een ziekte heeft gehad, verdicht het instrument die ziekte in het astrale lichaam van de tweelingzielen:
In dit halfstoffelijk verdichte kleed komen nu straks de zieke aura’s, de beide organismen zuigen haar in zich op en het instrument verdicht ze op zijn beurt, waarna de kanker duidelijk te volgen is.
Van deze ego’s kunnen de meesters dus prachtig gebruik maken om de ziekten van de Aarde te ontleden, door erin af te dalen komen ze ook in het verleden en kunnen nu scherp vaststellen, wanneer een bepaalde ziekte vat kreeg op de stoffelijke organen, het is het volgen van de graden in de ziekte.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het instrument verdicht en belicht alle evolutiegraden:
En nu kan het machtige wonder, bestemd voor de „Eeuw van Christus” tot u spreken.
Al deze uitwijdingen waren nodig om u er iets van te doen begrijpen.
We zetten ons neer en genieten van een levensfilm, die kosmische en goddelijke diepte bezit.
Een zacht gezoem dringt tot ons door, het teken dat het instrument is ingeschakeld.
Het sferenlicht verduistert nu, de eerste sfeer lost op.
We worden thans met het beginstadium van de schepping verbonden en leven in een diepe duisternis.
Toch zullen we straks kunnen zien en alles duidelijk volgen.
Het instrument van de meesters schakelt het Nú uit en roept het Verleden terug, verdicht en belicht het volgens de graden, die wij mensen en ook het dier moesten beleven.
We hebben nu onze eigen levensafstemming afgelegd en worden verbonden met de ruimte.
Toch blijven wij bewust waarnemen.
We zien in het ogenblik, dat er nog geen leven bestond, er alléén duisternis was en God zich nog openbaren moest.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Röntgen en techniek

De techniek kan pas op aarde gebracht worden naarmate de mensheid tot geestelijke eenheid komt en de technische instrumenten niet meer voor vernietiging gebruikt:
Christus zette er Zijn leven voor in, maar deze oorlog bracht het u!
Thans eerst kunnen deze geestelijke wonderen op Aarde worden gebracht, want nú komt de mensheid tot geestelijke eenheid!
De verschijnselen ervoor zijn reeds door u op Aarde waar te nemen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Machtig zijn de wonderen, die Gene Zijde aan de Aarde te schenken heeft.
Tot nu was het niet mogelijk, ik legde u dit reeds uit, ze zouden niet worden begrepen en voor de vernietiging gebruikt, en daarenboven werden de nodige gelden niet beschikbaar gesteld.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Tot nu toe kon slechts aan de aarde gegeven worden wat de gevoelsgraad van de mensheid toestond:
De wijsheid, die tot nu op Aarde werd gebracht, ging zo hoog als de gevoelsgraad van de mensheid toestond.
Voor de wetenschappen kan geen stap worden overgeslagen.
In de Eeuw van Christus zal men ook in dit opzicht veel verder kunnen gaan, dan zal ook uw dokter het geestelijk ontwaken beleven!
Terwijl het voor de astrale mens mogelijk is in het organisme af te dalen en er alles van te volgen, wat hem voor zijn diagnose nodig schijnt, kan de aardse dokter slechts een stoffelijke diagnose stellen.
Wel beschikt hij over het röntgenapparaat, dat hem in vele gevallen helpt de zieke weefsels te doorlichten.
Toch, u zult dit beseffen, is dit nog slechts een onvolkomen hulpmiddel, terwijl voor het bewuste astrale oog niets en niets verborgen blijft!
Ik merk nog op, dat dit röntgenapparaat door onze zijde op Aarde werd gebracht en dat dit het enige instrument is, dat afstemming heeft op en deel uitmaakt van de wonderbaarlijke apparatuur, dat u eens op Aarde zult ontvangen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het genezingsinstrument zal naar de aarde gebracht worden net zoals vroeger het röntgenapparaat gemaakt is:
Het instrument heeft dus op de Aarde afstemming.
Het moet natuurlijk nog verstoffelijkt worden.
Maar dit komt spoedig, andere vindingen zijn al door de meesters verstoffelijkt en thans in het bezit van Moeder Aarde.
Als voorbeeld hiervan noemde ik u reeds het röntgenapparaat en met dezelfde onfeilbaarheid zal ook het nieuwe wonder op Aarde worden gebracht.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De hoofdkracht van het genezingsinstrument is elektriciteit:
Door het astrale leven is de Aarde verdicht, door die onzichtbare energie is al het stoffelijk leven ontstaan.
Hierdoor is het mogelijk iets van onze wereld te verdichten en op Aarde te construeren.
De hoofdkracht ertoe is de elektriciteit en ook die is reeds lang door de meesters aan de Aarde geschonken.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Er zijn reeds onderdelen van het instrument op aarde:
Bezien we nu het instrument eens nader.
U voelt zich hier in een observatorium.
Vele van de onderdelen, die we hier zien, zijn reeds op Aarde.
Alleen door deze omstandigheid is het de meesters mogelijk het instrument zo spoedig aan de Aarde te schenken.
Iedere vinding op elektrisch gebied houdt met dit wonder verband.
Als voorbeeld noem ik uw radio en uw televisieapparaat.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941

Diathermie van protoplasma

Ook op aarde zal het ultieme genezingsinstrument het protoplasma van de Albron verdichten:
Het instrument verdicht de levensaura, het protoplasma.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De verdichte levensaura wordt dan als oerkracht door het zieke lichaam gestraald:
Aan al deze ziekelijke toestanden zal een einde komen, als het technische wonder voor de Eeuw van Christus op Aarde zal zijn.
Ons instrument bezit al de eigenschappen om de vreselijke aardse ziekten te overheersen.
Ons instrument reinigt en zuivert, meer doet het niet en dit is net voldoende.
Daardoor komt er genezing!
Dit wonder roept al de ziekten van de Aarde het geestelijk halt toe, want het zieleleven en het organisme worden kosmisch verbonden.
De ruimte straalt nu door de stoffelijke organen en de weefsels, een oerkracht, die overheersend is in alle graden.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het instrument zal het protoplasma verdichten tot op de afstemming van de tweede lichtsfeer:
De afstemming van het instrument is niet die van de eerste sfeer.
Zo dit het geval was en het niet hoger kon gaan, zou het geenerlei betekenis hebben voor de Aarde en ongeschikt zijn voor het doel van de meesters.
Immers, in dit geval zouden alleen zij erdoor geholpen kunnen worden, die deze afstemming nog niet hebben bereikt en dus tot het schemerland of de lagere sferen behoren.
De aardse mens, die door de kanker is aangetast en dezelfde afstemming heeft als het instrument, zou moeten ervaren, dat het op hem zijn heilzame krachten niet kan uitoefenen.
De afstemming van het technische wonder ligt daarom hoger en reikt tot de derde sfeer.
Nu is het mogelijk het lichaam te verdichten en te belichten, zodat de geleerden door het organisme kunnen heenzien.
De meester toont het ons!
We zien het licht van de eerste sfeer veranderen, het blauwachtige licht trekt weg en maakt plaats voor het violette levenslicht van de tweede sfeer.
En ook dit lost op en ons overstraalt het zilveren licht van de derde sfeer.
Hoger gaan is niet mogelijk en ook niet nodig.
Alle ziekten van de Aarde lossen op door de miljoenenvoudige kracht, die het licht van de tweede sfeer bezit.
Als deze ontzaglijke kracht door het zieke lichaam stroomt, houdt geen kwaal, hoe hardnekkig ook, stand.
Zij schept en verbrandt niet, zij is zuivere levensadem van God, het protoplasma, waardoor alles is ontstaan!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het instrument trekt de aangetaste organen op in een hogere wereld van kracht en levengevende vitaliteit:
Wij weten thans, dat de ruimte werking is, kracht, en voortgekomen uit God.
Door die werking zagen wij het leven tot stand komen en vormen aannemen.
De krachten, die het organisme op Aarde bezit, werden van Moeder Aarde ontvangen.
De kosmische afstemming aan kracht en vitaliteit moet het aardse organische leven nog behalen.
Zo het dus mogelijk is de zieke mens met het instrument te verbinden, hem in een hoger leven op te trekken en hem op die wijze in contact te brengen met een atmosfeer die miljoenvoudig boven de zijne staat, dan móet zijn organisme van alle besmetting worden gezuiverd.
In de astrale energie, waarin wij leven, die loskwamen van de stof en de sferen betraden, kunnen geen ziekten of wonden bestaan.
Door die astrale energie zullen uw vreselijke ziekten verdwijnen, het instrument, dat haar u toevoert, trekt de aangetaste weefsels in een hogere wereld van kracht en levengevende vitaliteit op.
Onze geneeskracht hebt u op Aarde leren kennen, ik vertelde u ervan.
Maar wat is mijn levensmagnetisme in vergelijking met die van de ruimte?
Het instrument voert de Goddelijke energie door het organisme en is onschadelijk.
In niets kan deze kracht het lichaam aantasten.
Het betekent nieuwe vitaliteit, vreugde en geluk voor de mensheid, dit wonder van de Eeuw van Christus!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Een korte behandeling is dan voldoende:
Een korte behandeling slechts zal er dan nodig zijn om u van uw ziekten te verlossen.
U wordt met de oerbron, met de Goddelijke uitstraling verbonden.
Deze kracht is onmetelijk diep, zij heelt en bouwt op en ze is zacht gelijk de moederliefde, iedere stoornis moet erdoor verdwijnen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De werking van het instrument kan ook beschouwd worden als een ijlere vorm van diathermie:
Als uw diathermie zal deze goddelijke stroom het organisme van kracht voorzien.
De diathermie beleefde evenwel een stoffelijke verdichting, zij is niet te vergelijken met de levenskracht, die u uit de onmetelijkheid toevloeit, de kracht waardoor al het leven ontstond!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Al vanaf de kindertijd zal het aardse lichaam met het genezingsinstrument verbonden worden om het ontstaan van ziekten te voorkomen:
Daarom zal het een zegen zijn, als het instrument van de meesters eenmaal op Aarde is.
Dan immers al zal het kind met de Goddelijke Aura, die het uitstraalt, verbonden worden, waarna het gevaar voor kanker en vele andere ernstige ziekten wordt voorkomen, wordt opgeheven!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Hiermee zullen opeenvolgende generaties behandeld worden:
Zo zal ziekte na ziekte bestreden, geslacht na geslacht gezuiverd worden en hierdoor zal het geluk straks op Aarde wonen!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het genezingsinstrument zal over een paar honderd jaar op aarde komen:
Want u krijgt straks over twee-, driehonderd jaar, dan hebt u alle middelen, dan lossen al die ziekten op, want u krijgt de instrumenten.
Vraag en Antwoord Deel 6, 1951