ANBI gegevens

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, in de volksmond een ‘goede doelen stichting’ genoemd.
Hierdoor valt zij onder het ‘nul procent tarief’, zij betaalt dus 0% belasting over uw donatie of nalatenschap.
Het opzoeken of een instelling een ANBI-beschikking heeft, doet u officeel bij de
Als u bij Instelling: Stichting De Eeuw van Christus invult, en bij Vestigingsplaats: Alkmaar, ziet u dat onze stichting een ANBI-beschikking heeft met als naam instelling: Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap "De Eeuw van Christus". Als begindatum van de ANBI-beschikking ziet u dan 01-01-2008.
Om de ANBI-status te krijgen en te behouden stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden.
Vanaf 1 januari 2014 is dat onder meer het openbaar maken van diverse gegevens via een internetsite.
Deze gegevens over de stichting vindt u hieronder.

Naam

De naam van de stichting is: Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”.

RSIN of het fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is: 0061 70 420

Post- of bezoekadres

Namen en functies bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Ludo (L.J.I.) Vrebos (voorzitter), Bart (A.J.) Bisschop (secretaris) en Wim (W.J.) Boer (penningmeester).

Doelstelling

Het doel van de stichting is elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van het werk dat door middel van Jozef Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht.

Beleidsplan

Om dit doel te verwezenlijken kent de stichting onder meer de volgende activiteiten:
  • Uitgeven, vervaardigen, herdrukken, verkopen en verzenden van de 27 boeken van Jozef Rulof in diverse talen, zowel materieel als digitaal
  • Toelichting geven bij de verklaringsniveaus in de 27 boeken
  • Bekendheid geven aan het bestaan van deze boeken en hun inhoud
  • Dienstverlening aan lezers van de boeken en donateurs van de stichting zoals correspondentie via mail, telefoon, e-nieuwsbrief en donateursblad, hulp bij webwinkel bestellingen, e.d.
  • Uitbouw van de website van de stichting
  • Aankoop, restauratie en beheer van de schilderijen van Jozef Rulof
  • Publicatie van het archief van de stichting
  • Vertalen van de 27 boeken, de toelichting bij de boeken van Jozef Rulof inclusief de vier delen van het naslagwerk, en de inhoud van de website
De inkomsten van de stichting bestaan voor een klein deel uit de winst op verkopen van boeken, en voor het overgrote deel uit giften en erfenissen.
Omdat deze inkomsten in voldoende mate de bovenvermelde activiteiten van de stichting mogelijk maken, hoeft de stichting geen geld te besteden aan een gerichte werving van gelden.
Hierdoor kunnen alle inkomsten besteed worden aan het goede doel.
De financiële reserves van de stichting staat als geld op spaarrekeningen bij banken.
De reserves worden niet belegd in aandelen, obligaties of andere beleggingsvormen.
De concrete bedragen van de reserves kunt u vinden bij (de toelichting op) de balans in het jaarverslag.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording

Dit verslag en deze verantwoording kunt u vinden in het jaarverslag of het ANBI formulier:

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting worden voor hun functie niet beloond.
In de afgelopen tien jaar zijn er bovendien geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden uitbetaald.
In de statuten van de stichting staat:
De leden van het bestuur genieten als zodanig ten laste van de kas der stichting geen beloning.
De door hen ten behoeve van de stichting werkelijk gemaakte kosten kunnen door hen, mits daartoe toestemming is verkregen van de penningmeester, bij de stichting worden gedeclareerd.
Het beloningsbeleid voor het personeel richt zich naar het beloningsbeleid bij de Rijksoverheid.