Garantie Brontekst

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” beheert het volledige werk van Jozef Rulof.
Ze werd daartoe in 1946 opgericht door Jozef Rulof.
De stichting heeft onder meer het auteursrecht op de boeken van Jozef Rulof.
Zij staat garant voor de oorspronkelijkheid van de tekst van de boeken van Jozef Rulof die u via de stichting verkrijgt.
Dit geldt zowel voor de papieren boeken als voor de digitale versies.
De stichting garandeert dat de tekst uit deze boeken gebaseerd is op de brontekst.

Wat is de brontekst

Met ‘brontekst’ bedoelen we de tekst die het meest oorspronkelijk is.
Voor 14 boeken is dat de eerste of de tweede druk.
Voor 8 boeken zijn dat de geluidsopnames.
Voor 5 boeken is dat het manuscript.
We lichten elk van deze bronnen nu nader toe.

Eerste druk

Hieronder vindt u de lijst van boeken waarvoor de eerste druk als brontekst geldt, met het jaartal van het verschijnen van die eerste druk:
 • Een Blik in het Hiernamaals Deel 1: 1-10-1933
 • Een Blik in het Hiernamaals Deel 2: 1-12-1935
 • Een Blik in het Hiernamaals Deel 3: 15-11-1936
 • Zij die terugkeerden uit de Dood: 15-9-1937
 • De Kringloop der Ziel: 1-4-1938
 • Het Ontstaan van het Heelal: 1-9-1939
 • Tussen Leven en Dood: 1940
 • De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien: 1946 (klaar op 1-3-1941)
 • Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven: 1946 (vermoedelijk klaar in 1942)
 • Geestelijke Gaven: 1946 (klaar in 1943)
 • Maskers en Mensen: 1948
 • Jeus van Moeder Crisje Deel 1: 22-8-1950
 • Jeus van Moeder Crisje Deel 2: 1951
 • Jeus van Moeder Crisje Deel 3: 1952
 • Vraag en Antwoord Deel 1: 1962

Tweede druk

Het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ verscheen in eerste druk op 1-4-1939.
Het voorwoord van de volledig herziene tweede druk wordt afgesloten door ‘J.R. ’s-Gravenhage, 1945.’
Voor dit boek wordt de tweede druk als brontekst genomen.
Jozef Rulof geeft immers zelf aan in het voorwoord van de tweede druk:
Dit is de tweede, geheel herziene druk.
De inhoud van de eerste druk vindt u - zij het wat meer gecompleteerd - in dit werk terug, terwijl voorts enkele geheel nieuwe hoofdstukken zijn bijgevoegd.
Ook heeft mijn meester Alcar de problemen scherper belicht, temeer, omdat de in dit werk besproken verschijnselen en ziekten nog niet worden begrepen.
Zielsziekten van Gene Zijde bezien, 1945

Manuscript

Van ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ zijn de manuscripten bewaard gebleven.
Voor deze boeken gelden de manuscripten als brontekst.
Op deze manuscripten zijn wijzigingen aangebracht met pen en potlood.
Gezien de analyse van de waarde van de wijzigingen die door de editors zijn aangebracht (verderop beschreven met als titel ‘1933-1952’), hechten we geen belang aan deze wijzigingen en wordt alleen de origineel getypte tekst als brontekst aangehouden.

Geluidsopnames

De boeken ‘Vraag en Antwoord’ Delen 2 - 6 en ‘Lezingen’ Delen 1 - 3 zijn letterlijk uitgetypte versies van de geluidsopnames die bewaard zijn.
Als ‘brontekst’ gelden hier de geluidsopnames.
Hieronder vindt u de jaartallen van de eerste druk van deze uitgetypte geluidsopnames:
 • Vraag en Antwoord Deel 2: 1999
 • Vraag en Antwoord Deel 3: 2001
 • Vraag en Antwoord Deel 4: 2001
 • Vraag en Antwoord Deel 5: 2003
 • Vraag en Antwoord Deel 6: 2004
 • Lezingen Deel 1: 1998
 • Lezingen Deel 2: 2000
 • Lezingen Deel 3: 2000

Herdrukken

De huidige versie van de tekst van de boeken is niet exact gelijk aan de brontekst.
Hoe het aanbrengen van wijzigingen in de tekst geëvolueerd is in de loop der jaren, leest u hieronder.

1933-1952

Het eerste boek dat via Jozef Rulof op aarde kwam is het eerste deel van ‘Een Blik in het Hiernamaals’.
Het is gepubliceerd in 1933. In die tijd schreef men in een oudere Nederlandse spelling.
Men schreef niet:
De uitgave van dit boek heeft tot doel, de mensheid de overtuiging te schenken van haar – in hogere bestaansvorm – voortleven, na de lichamelijke dood.
Een Blik in het Hiernamaals, 1936
Maar wel:
De uitgave van dit boek heeft tot doel, der menschheid de overtuiging te schenken van haar – in hoogeren bestaansvorm – voortleven, na den lichamelijken dood.
Sinds 1933 zijn er verscheidene spellingwijzigingen doorgevoerd in de officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal.
Hierdoor zien we reeds in periode 1933-1952 aanzienlijke verschillen in schrijfwijze tussen de boeken van Jozef Rulof die opeenvolgend gepubliceerd werden.
In de trilogie ‘Een Blik in het Hiernamaals’ bijvoorbeeld wordt de ‘sch’ vorm van ‘menschheid’ 2652 keer gebruikt, terwijl in het laatste boek dat tijdens het aardse leven van Jozef Rulof in 1952 gepubliceerd is – Jeus van Moeder Crisje Deel 3 – deze ‘sch’ vorm nog slechts twee maal voorkomt, met name in de schrijfwijze van de straatnaam ‘Montferlandsche weg ’.
Niet alleen in de opeenvolgende boeken, maar ook in de opeenvolgende herdrukken van een boek zijn wijzigingen doorgevoerd, ook in de tijd dat Jozef Rulof nog op aarde leefde.
Als voorbeeld nemen we hier het boek ‘De Kringloop der Ziel’.
De eerste druk van dit boek verscheen in 1938, de tweede druk in 1949.
We belichten hier twee wijzigingen die hoogstwaarschijnlijk bewust zijn aangebracht door een editor, en geen gevolg zijn van drukfouten.
De eerste wijziging is de vervanging van het woord ‘grofstoffelijk’ door ‘grondstoffelijk’.
In de eerste druk komt ‘grofstoffelijk’ voor op bladzijden 236, 241, 340 en 341.
In de tweede druk is het woord ‘grofstoffelijk’ vervangen door ‘grondstoffelijk’ op de corresponderende bladzijden 239, 244 en 344, terwijl op bladzijde 343 het woord ‘grofstoffelijk’ behouden is.
Zo lezen we in de tweede druk op bladzijde 239:
Zij begrijpen echter niet dat zij het zelf waren, die dit groote en machtige gebeuren op aardsche en wel op de grondstoffelijkste wijze beleefden.
De tweede wijziging betreft een zin die in beide drukken op bladzijde 50 staat.
In de eerste druk lezen we:
In mijn kunst lag een eigen stijl, dien men niet begreep.
In de tweede druk is het woord ‘niet’ verwijderd, en lezen we dus:
In mijn kunst lag een eigen stijl, dien men begreep.
Welke is nu de juiste versie?
Lantos – de schrijver van het boek – beschrijft in deze passage hoe hij als kunstenaar snel vorderde, wat niemand in zijn omgeving begreep.
Hij pakte heel snel de lessen van zijn leermeesters op, waarover die heel verbaasd waren.
Hij had dus ‘gevoel’ voor kunst, ‘aanleg’, wat door Lantos later begrepen werd als het resultaat van het ontwikkelen van die kunst in zijn vorige levens.
Het boek gaat immers over reïncarnatie, over de kringloop der ziel.
In de betreffende paragraaf legt Lantos uit dat hij in zijn kunst al onmiddellijk een eigen stijl vertoonde, die niet afkomstig was van zijn leermeesters.
Dat hadden zij hem niet aangeleerd.
Een stijl die dus door zijn leermeesters en anderen niet begrepen werd.
Later in het boek (bladzijde 165 van de eerste druk) legt Lantos uit dat het een stijl was uit een vorig leven van hem als kunstenaar:
Het bezat de Egyptische en Helleensche stijl. (…)
Mijn eerste leermeesters hadden mij dien stijl moeten afleeren en begrepen niet, hoe ik er aan gekomen was.
Waarom heeft de editor het woord ‘niet’ verwijderd?
We kunnen veronderstellen dat de editor de opeenvolgende zinnen las:
Mijn leermeester voorspelde mij een schitterende toekomst.
In mijn kunst lag een eigen stijl, dien men niet begreep.
Als de editor zag staan dat de leermeester van Lantos hem een schitterende toekomst voorspelde, kan hij of zij gedacht hebben, dat Lantos dan een stijl moest hebben, die men WEL begreep, waardoor Lantos gevierd werd en een schitterende toekomst zou hebben.
We gaan ervan uit dat deze twee wijzigingen – ‘grondstoffelijk’ en ‘niet’ verwijderen – bewust zijn aangebracht.
We vinden het tevens logisch dat de editor die deze wijzigingen heeft aangebracht, ook de andere wijzigingen in de tweede druk heeft aangebracht.
Deze twee wijzigingen zeggen ons dat de wijzigingen in de tweede druk niet door Jozef Rulof of door de meesters middels Jozef Rulof zijn aangebracht, maar ook niet met hun goedkeuring.
Het feit dat een herdruk van een boek tijdens de aardse tijd van Jozef Rulof is gepubliceerd is dus geen garantie voor de juistheid van de tekst.
De twee besproken wijzigingen worden gestaafd door een verdere analyse van de verschillen tussen herdrukken.
Deze analyse toont aan dat de editors de ‘leer’ van de meesters niet kenden.
Als voorbeeld kunnen we aangeven dat ‘grondstoffelijk’ nergens anders in de boeken voorkomt.
De editors wisten inhoudelijk niet wat ze onder handen namen.
Ze hebben wijzigingen aangebracht vanuit een taal-oogpunt, maar ondertussen ook aan de inhoud.
De tekst van de herdrukken is dus inhoudelijk niet altijd wat de meesters hebben doorgegeven door Jozef Rulof, en wat vastgelegd werd in de brontekst.
De tweede druk en de vervolgdrukken hebben dus geen ‘bronwaarde’ voor de oorspronkelijkheid van de doorgegeven tekst.
Alleen de allereerste druk van een boek (of het manuscript of de geluidsopname) heeft een ‘bronwaarde’ als oorspronkelijkheid van doorgegeven tekst.

1991-1998

De uitgever van de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gebracht heeft bij het verschijnen van herdrukken dikwijls wijzigingen aangebracht in de tekst.
De editors van de uitgever beoogden hiermee de leesbaarheid van de tekst te verhogen door de schrijfwijze aan te passen aan wat inmiddels anders geschreven werd, onder meer door de officiële Nederlandse spellingswijzigingen.
Tot 1991 hebben de editors zich voornamelijk beperkt tot het inbrengen van gewijzigde spellingsregels.
We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan een tweeklank (eenige-enige), een naamval (dengenen-degene) of een ‘sch’ (menschen-mensen).
Met het louter toepassen van de nieuwere spellingsregels werd naar het oordeel van de editors in 1991 de leesbaarheid nog niet voldoende verhoogd.
Daarom gingen ze oude woorden vervangen door nieuwe woorden (beangst - angstig, ge zijt - je bent).
Verder maakten ze verschillende schrijfwijzen van soortgelijke woorden uniform: de twee varianten ‘Bernard’ en ‘Bennad’ bijvoorbeeld werden voortaan beide als ‘Bernard’ geschreven, en van ‘Onze-Lieve-Heer’ en ‘Onze-Lieve-Heer’ werd alleen ‘Onze-Lieve-Heer’ behouden.
Een volgende stap die noodzakelijk werd geacht was het aanpassen van de leestekens, vooral de komma’s.
Daarnaast moesten de aanhalingstekens gewijzigd worden van „aanhaling“ naar ‘aanhaling’.
Verder werd de lengte van de zinnen ingekort, voornamelijk door van bijzinnen zelfstandige kortere zinnen te maken, eventueel met andere voegwoorden.
De alinea indeling werd niet altijd logisch geacht, dus ook die werd gewijzigd.
Al deze wijzigingen hadden volgens de editors in 1991 nog steeds niet het gewenste effect bereikt: een vlotte leesbaarheid.
Volgens de editors struikelden nog teveel jonge lezers over onlogisch opgebouwde zinnen, paragrafen en hoofdstukken.
Daarom werd in 1991 besloten om de tekst van de boeken nog verder te herwerken.
De editors begonnen toen aan het herschrijven van hele zinnen, paragrafen en tenslotte hele hoofdstukken.
Op deze wijze produceerden de editors vijf nieuwe boeken, waarvan de tekst — maar ook de inhoud — op vergaande wijze afweek van de oorspronkelijke uitgave:
 • Een Blik in het Hiernamaals 11e druk
 • Zielsziekten van Gene Zijde bezien 5e druk
 • Het Ontstaan van het Heelal 5e druk
 • Tussen Leven en Dood 4e druk
 • Maskers en Mensen 3e druk
In de aangegeven druk van deze boeken zijn volledige hoofdstukken herschreven of verwijderd.
Zo bijvoorbeeld kreeg ‘Zielsziekten’ ongeveer 12% minder tekst, en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ werd zelfs met ongeveer 19% ingekort.
Het merendeel van de lezers die op de hoogte waren van deze drastische wijzigingen keerde zich af van deze editors en hun nieuwe boeken, waardoor er tegen het einde van deze periode bijna geen boek meer verkocht werd.
Er waren immers in die tijd geen boeken meer beschikbaar die de oorspronkelijke tekst bevatten.
Veel lezers trokken de vergelijking met het herschrijven van de Bijbel.
In 1998 zag de uitgeverij in dat deze herschrijving de tekst en inhoud van de boeken te ver had doen afwijken van de oorsprong, en besloot het bestuur van de stichting om terug te gaan naar de bron.
De aangegeven druk van de vijf volledig herschreven titels werd uit de handel gehaald en de nieuwe herdrukken werden opnieuw op het niveau van 1991 gebracht.

Terug naar de bron

De fixatie op leesbaarheid heeft in de periode ‘1991-1998’ tot boeken geleid die inhoudelijk van de oorsprong afdreven.
De lezers kochten deze boeken niet omdat de editors de bron verlaten hadden.
Bij het lezen van deze gewijzigde boeken kon de lezer immers niet onderscheiden wat oorspronkelijk was, en wat door de editors gewijzigd was.
En dat is bij deze boeken net van fundamenteel belang.
Het fundament van deze boeken is dat ze niet geschreven zijn door een aardse schrijver maar door geestelijke mensen die hun aards lichaam hebben afgelegd.
De lezer moet dan ook de zekerheid kunnen hebben te lezen wat de ‘meesters van het licht’ hebben geschreven.
Dit kan bereikt worden door de brontekst te lezen, zoals die doorgegeven is.
Die brontekst in Oudnederlands is voor de meeste hedendaagse lezers echter niet te lezen zonder veel aandacht te geven aan de oude Nederlandse schrijfwijze.
Hierdoor gaat veel aandacht naar de schrijfwijze, aandacht die dan niet meer beschikbaar is om de inhoud van de tekst in gevoel op te nemen.
De uitdaging voor de uitgever bestond er dus in om een tekst te publiceren die én zo dicht mogelijk bij de bron blijft én prettig leesbaar is voor de hedendaagse lezer.
‘Leesbaarheid’ wordt dan gedefinieerd als het ‘ongedwongen en ongestoord met gevoel kunnen verbinden met de inhoud van de tekst’.
Om dit optimaal evenwicht te bereiken begon de uitgever in 2003 met het project om alle aangebrachte wijzigingen overzichtelijk in kaart te brengen én digitaal beschikbaar te maken voor elke geïnteresseerde lezer.
Als referentie werd de brontekst genomen, die beschreven is in ‘Wat is de brontekst’.
Die brontekst werd gescand, en de oorspronkelijke tekst werd geëxtraheerd met behulp van wat in computertermen ‘tekstherkenning’ genoemd wordt.
Daarna werd een complex computerprogramma ontwikkeld, dat alle wijzigingen ten opzichte van de brontekst zo automatisch mogelijk kon herkennen en categoriseren.
Dit leidde tot 14 categorieën van wijzigingen, die u in een volgend hoofdstuk kunt terugvinden als ‘Overzicht per categorie’.
Bij elke categorie werd gekeken hoeveel aanpassingen noodzakelijk waren om te komen tot een optimale leesbaarheid mét behoud van de inhoud van de brontekst.
De hoeveelheid wijzigingen werd hierbij met terughoudendheid toegepast, om ‘zo veel mogelijk’ brontekst te behouden.
Het gaat erom dat de lezer ‘in voeling met de bron’ kan lezen, zonder gestoord te worden door een ongebruikelijk woordbeeld.

Transparant overzicht

De volgende uitdaging voor de stichting was het transparant maken van alle wijzigingen.
Hiermee bedoelen we dat de lezer bij elke zin kan opvragen welke specifieke wijzigingen ten opzichte van de brontekst zijn aangebracht, en dat ook kan controleren aan de hand van de brontekst.
Dankzij internet hebben we als stichting dit kunnen realiseren in 2014.
De volledige transparantie is bereikt in de vorm van de volgende digitale mogelijkheden:
1. In het ‘Overzicht per categorie’ kunt u zien welke en hoeveel categorische wijzigingen zijn aangebracht in alle 27 boeken samen.
Door te klikken op een specifieke categorie kunt u zien hoeveel wijzigingen van die categorie per boek zijn aangebracht.
Door te klikken op een boek kunt u dan zien om welke specifieke wijzigingen het gaat in dat boek.
Door te klikken op een specifieke wijziging ziet u de zin waar de wijziging in is aangebracht.
U opent het overzicht door te klikken op de link:
2. Het ‘Overzicht per boek’ geeft een andere toegang tot een globaal overzicht van alle wijzigingen.
U ziet het totaal aantal wijzigingen per boek, over alle categorieën samen.
Door te klikken op een boek kunt u alle wijzigingen in dat boek nalopen, over alle categorieën samen.
Ook hier kunt u doorklikken naar de zin waar een specifieke wijziging in voorkomt.
U opent het overzicht door te klikken op de link:
3. Wanneer u online in een boek aan het lezen bent, kunt u van elke zin de wijzigingen met de brontekst opvragen.
Dat doet u door op de zin te klikken, en in het contextmenu de optie ‘brontekst’ te kiezen.
Vervolgens kiest u de optie ‘deze zin’.
U ziet dan alle wijzigingen van deze zin, en de categorie waartoe ze behoren.
4. Een andere optie in dit menu is ‘scan’.
Hiermee opent u de scan van de brontekst, wanneer die brontekst een papieren document betreft.
U kunt vervolgens het hele boek in originele scans lezen.
Door al deze digitale mogelijkheden is in 2014 voor het eerst sinds het verschijnen van herdrukken de brontekst van elk boek én alle wijzigingen volledig transparant en raadpleegbaar gemaakt.

Tussen haakjes

Wat in de boeken tussen ronde haakjes is geplaatst, is toegevoegd door de stichting.
De toevoegingen tussen haakjes zijn bedoeld om de leesbaarheid te verhogen of om meer informatie te geven bij een naam of begrip.