Zwarte magie

André ontving onderricht in de occulte verschijnselen; zowel in de mooiere, hogere krachten, als in de donkere machten.
Alcar wilde dit, opdat hij zich in deze wereld tegen alles zou kunnen wapenen.
„Ik zal je nu iets over zwarte magie meedelen”, zei zijn leider.
„Daarover wordt veel gesproken, maar slechts weinigen weten, hoe zij zich tegen deze gevaarlijke kracht moeten weren.
Zij is vooral gevaarlijk op ons terrein, daarom zal ik je het nodige leren, om te kunnen onderscheiden, wat op je afgezonden wordt.
De mens kan onder invloeden worden gebracht, die direct tot krankzinnigheid leiden.
Dit moet eenieder, die de occulte verschijnselen onderzoekt, weten, om zich daartegen te kunnen beveiligen.
Luister goed, mijn zoon, ik zal trachten, het je duidelijk te maken.
Magie bestaat uit witte en zwarte magie.
De uitoefening van zwarte magie is onder de Europeanen niet, althans weinig, bekend.
Dat ligt aan de raseigenschappen (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) van de volkeren.
Men hoort dan ook in de Tropen, in Indië, veel meer van „zwarte kunst” dan in Europa.
Voor zwarte magie zijn bepaalde eigenschappen nodig, bepaalde karaktereigenschappen en een bepaalde omgeving.
Zij valt, in de eerste plaats, uiteen door wilsconcentratie, in de tweede plaats door mediamieke gave, voorts door materiële of geestelijke ontwikkeling en ten slotte door de sterkte van degene, tegen wie zij gericht is.
De zwarte magie kan, in haar volle kracht, alleen gericht worden tegen personen van het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) en, in zwakkere vorm, ook tegen een ander gekleurd ras.
De blanken zijn dus het sterkst vatbaar voor de zwarte magie, als gevolg van hun geestelijk leven, door hun constitutie en, vooral, door hun levensomstandigheden.
Het concentreren van de wil is niets anders dan het overheersen van de geest, dat wil zeggen, dat de sterke wil vast gericht wordt op het doel, waarvoor men hem wenst te gebruiken.
Iedere gedachte wordt geschapen, is dus iets persoonlijks en daarom ook reëel.
Zo is het concentratievermogen een verzameling van krachten.
De wilsconcentratie is het doelbewust scheppen uit de gedachtenkrachten, welke in voorraad zijn.
Men zendt doelbewust gedachten naar een persoon of personen uit, met de drang, deze kwaad te doen.
Dit doel kan in zeer sterke mate worden bereikt, maar de mediamieke gave is een vereiste, om als overbrenger van deze krachtenvoorraad te kunnen dienen.
De zwarte magie heeft als aanhangers: geesten van lagere orde; dat zijn de ongelukkige geesten, die direct onder de macht staan van hen, die de wilsconcentratie beheersen, waardoor deze alles kunnen bereiken.
Zij schakelen zich dan uit en kunnen verschillende zogenaamde wonderen verrichten, welke ontstaan door sterke wilsconcentratie en het beslagleggen op de gedachten van degenen, die zij als werktuig willen gebruiken.
Dit is hun mogelijk, omdat geesten van lagere orde geen eigen wil of bestaan hebben.
Deze ongelukkige geesten behoorden tot onontwikkelde rassen (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) en zijn het gemakkelijkst voor hun doel te gebruiken.
Zij blijven aan het land, aan de omgeving waarin zij gewoond hebben, hangen, daar zij daar niet vandaan wensen te komen.
Vooral de oude, zwarte geesten, die daar eenmaal als vrijen woonden, haten de Europese indringers.
Zij zijn gemakkelijk te lokken en te dwingen.
De magiër kan het de geesten alleen door zijn uittreding mogelijk maken, voorwerpen op te heffen, omhoog te slingeren, af te breken of aan te raken, ja, zelfs zwevende te maken.
En niet alleen voorwerpen kunnen op deze wijze tot zweven worden gebracht, maar ook de zwarte magiër zelf, daar hij met het materiële lichaam verbonden blijft en door absolute wilsuittreding er in slagen kan, zijn fluïde zo te verdichten, dat het voor ons, geesten, zichtbaar is, hoewel het voor het stoffelijke oog onzichtbaar blijft.
Hij heeft dan zijn helpers alleen nodig, om andere invloeden af te houden van het werk, dat hij verrichten wil.
Waarom kunnen Europeanen nu eerder door deze krachten beïnvloed worden dan inlanders?
Ten eerste, omdat blanken, die te midden van inlanders leven, spoedig aan degeneratie onderworpen zijn, die hen vatbaar maakt voor slechte invloeden.
Ten tweede, omdat de Europese wil verzwakt wordt door klimatologische omstandigheden, hetgeen voor de blanken in de Tropen zeer gevaarlijk is.
Ten derde, omdat hun lichaamsgesteldheid, door verzwakte zenuwen, van dien aard is, dat zij spoedig ontvankelijk zijn voor de beïnvloeding van boze geesten.
Ten vierde, omdat de blanken niet op strijd berekend zijn en in Oosterse landen meestal minder hulp van geestelijke zijde ontvangen dan in Europa, omdat zij daar niet gemakkelijk te bereiken zijn, wat ook weer een gevolg van hun gedrag is.
Zwarte magie kan echter te allen tijde opgeheven worden, en wel door:
A. Wilsconcentratie van de persoon of de personen, die aangevallen worden.
Dit kan alleen door goede helderzienden met betrouwbare leiders gecontroleerd worden.
B. Zich te onthouden van alcohol, kaartspel, roken, bespotting van de godsdienst en verschillende vergrijpen.
C. Kalm te leven en het goede te doen.
D. Veel te bidden, op het erf vóór de woning een kruis te plaatsen en in huis wierook te branden.
Ziehier datgene, wat je weten moet, want hoewel je er in Europa niet veel last van ondervinden zult, moest ik je toch voor deze slechte krachten waarschuwen, want wanneer zulke mensen, die met „zwarte kunst” omgaan, naar Europa mochten komen, dan zouden zij wonderen kunnen verrichten, welke op spiritistische verschijnselen gelijken, maar in werkelijkheid niets daarmee te maken hebben.
En dan zouden degenen, die zoiets meemaken, op bijzondere wijze tegen slechte invloeden beschermd moeten worden.
Alleen zij, die onder de leiding van hun hogere beschermers staan, kunnen door deze intelligenties achter de waarheid komen.
Anders zouden zij zeer zeker menen, met echte occulte verschijnselen te doen te hebben.
Dit is het grote gevaar voor mensen, die het onderscheid tussen spiritistische verschijnselen en zwarte magie niet kunnen constateren, waardoor het spiritisme vaak een minder gunstige naam gekregen heeft.
Het was mij vergund, je dit te zeggen, mijn jongen.
Tracht het goed te begrijpen, opdat je tegen deze machten gewapend mag zijn.
De zwarte magie voert de mens omlaag, maar de witte magie voert hem omhoog en verbindt hem met leiders en geesten, die omhoog willen, dus God trachten te naderen.”

(Voor verdere toelichting bij de zwarte magie verwijzen wij u naar het boek „Geestelijke Gaven”.)