De levitatie

De levitatie is verwant aan de directe-stem en al de andere fysische verschijnselen.
Willen wij een bloem van de zwaartekracht ontdoen, dan lost de stoffelijke wet op en eerst daarna volgt de levitatie.
Elk stoffelijk voorwerp is te leviteren, los te maken van de eigen wet, ook al is dat voorwerp nog zo zwaar, die zwaarte heeft voor ons geen betekenis meer.
Het ontdoen van de zwaartekracht is alleen mogelijk, doordat wij het eigenlijke leven van het stoffelijke kunnen losmaken en in het onze optrekken.
Ook al is de bloem voor uw ogen van stof en ge hebt haar in uw handen, dan toch hebben wij reeds deze wet verbroken en kunnen haar laten zweven.
Is dat geschied, dan concentreren wij ons op het gebeuren en nemen we de bloem gelijk de megafoon in onze handen en dragen haar eenvoudig uit uw omgeving weg.
Als het leven niet van het stoffelijke is vrij te maken, lost tevens de zwaartekracht niet op en dan moeten ook wij die wetten eerbiedigen.
Ook deze verbreking is het optrekken naar het halfstoffelijke en halfgeestelijke bestaan, dus – tussen leven en dood.
De bloem leeft aan deze zijde, maar heeft haar stoffelijke bestaan nog niet afgelegd of verloren.
Wij komen tot haar door de aura van het medium, de bloem tot ons, meer geschiedt er niet.
U zult denken, een bloem is mogelijk, zij heeft niet de zwaarte van een groot meubelstuk, maar dat heeft toch geen betekenis voor ons.
Voor zwaardere stukken hebben wij alleen wat hulp nodig.
Het zwaardere, voor ons grofstoffelijke, denk- en voelbewustzijn moet ons thans helpen, hoewel dit lang niet altijd nodig is, want de meester kan zich op die levensgraden afstemmen.
Om grote stukken te leviteren hebben wij mensen nodig uit het schemerland en dat doen deze mannen gaarne voor hun meester, want ze beleven thans iets, ook al hebben ze er geen begrip van, hoewel ze juist als wij het aardse leven hebben verlaten.
Die mensen leven onder de eerste sfeer en hebben nog met de aarde verbinding.
Een meester daarentegen heeft reeds lang die grofstoffelijke gedachten afgelegd en is een geest van liefde en licht.
Deze krachten zijn half stoffelijk en half geestelijk.
Ze voelen zich nog echt aards en zijn voor hulp bij de levitatie uitstekend geschikt.
Hun lichamelijke kracht is afgestemd op het gebeuren.
Een meester heeft hen weer niet nodig, indien hij andere en wel kosmische wetten met de levitatie verbindt, maar dan komen wij tot de elementale wetten en die zijn voor uw leven hoogstgevaarlijk.
Het is dan mogelijk, dat het leven van een stoel u een slag op het hoofd geeft en ge hierna ons leven moet binnenwandelen.
Wat de meester aan deze zijde natuurlijk voorkomt.
Straks komen wij tot het stenen gooien en dan leert ge ook deze wetten kennen.
Wij laten het dus zover niet komen.
Wij zoeken hiervoor volgzame mensen uit, die kwaad noch goed zijn.
Doordat ze deze afstemming bezitten kunnen wij van hun krachten gebruik maken.
Indien deze mensen echter één ogenblik zouden beseffen, dat ze uw leven in handen hebben, zouden ze zich kunnen vergeten en in korte tijd uw hele huis afbreken.
Ze zijn voor dit werk als uw olifant in kinderlijke hand, ze zijn zich niet van hun krachten bewust.
Toch is het wel eens gebeurd, dat deze mensen hun krachten gingen begrijpen en dan sloegen ze ook alles kort en klein, alleen om zich eens even door de aanzittenden te vermaken.
Zij zouden het medium met stoel en al door uw ruiten gooien, want ze zijn ertoe in staat op het ogenblik, dat de levitatie een aanvang neemt.
Zij leviteren het medium en dragen hem door de ruimte, alleen hun concentratie is nodig.
Onze concentratie, die van de meester dus, is te ijl voor deze levitatie, die van hen is nog stoffelijk geladen.
Het medium kan bewust geleviteerd worden en in trance, beide verschijnselen zijn te beleven en door ons tot stand te brengen.
U ziet ons niet en toch zweeft het medium in de ruimte.
Willen wij thans, dat het medium met stoel en al verdwijnt, dan volgt de dematerialisatie.
Deze verschijnselen gaan in elkaar over.
Moet de levitatie ophouden, dan verbreekt de meester het contact en het medium of het voorwerp valt neer.
Nu is alles in uw eigen omgeving onder controle te brengen om geleviteerd te worden.
Door deze verdichting is dat mogelijk.
Ge zult deze verdichting een openbaring vinden en toch, let eens op uw kip?
Als het dier het ei moet leggen, is het zacht, de schaal dan, doch indien de natuur even contact heeft met het ei, verdicht de schaal zich en het ei valt verdicht neer.
Dit is een verdichting in omgekeerde richting.
Wij komen naar u toe en trekken het leven tot ons.
Het is geen duidelijke verklaring, maar u voelt mij zeker.
Toch is het leggen van de kip tevens het verstoffelijken van het eigenlijke leven, wij ontstoffelijken het leven - en nu begrijpt u de werking van de levitatie én het ontdoen van het leven aan uw stoel of kast.
Verschillende diersoorten leviteren zichzelf, waarom zouden wij mensen het dan niet kunnen?
Het dier is u als mens voor deze toestand ver vooruit, want u kent deze wetten nog niet.
De wetenschap zal deze wetten ontvangen, in de Eeuw van Christus worden ze op aarde gebracht.
Wie in het Oosten is geweest, kent deze wetten.
In het Oosten leviteren de priesters zichzelf.
De lamapriesters zweven voort en kunnen zich in korte tijd mijlen ver verplaatsen.
Er zijn eronder, die zich dematerialiseren én leviteren.
Men heeft dit niet één maar tien keer kunnen vaststellen.
Geleerden hebben deze bewijzen ontvangen, hoewel de priesters zeer karig zijn met gegevens, omdat ze weten, dat men hen toch niet begrijpt.
Maar uw fotografische opname kan toch niet liegen, men legde het gebeuren vast.
Wanneer dat voor het Oosten mogelijk is, hoever kunnen wij dan gaan, die in deze wetten leven?
Het is mogelijk voor ons u levend te begraven.
Ge beleeft nu wat onze magiër beleeft tijdens zijn inslapen, ge leeft in de wetten van leven en dood.
Wij kunnen u tevens in slechts korte tijd, in vijf minuten bijvoorbeeld, naar een ander land brengen en u daar het leven teruggeven, waar u toch niet wordt gezien, omdat ge tussen leven en dood blijft.
Ook al ziet ge al die mensen en al hoort ge hen praten, zij zien u niet.
Het is nu niet mogelijk, dat ge sterft, uw stoffelijk lichaam leggen wij rustig neer om te slapen of wij betreden weer andere wetten.
En die wetten reageren té sterk op uw stoffelijke stelsels, zodat ge ziek zoudt worden en dat willen wij voorkomen.
De levitatie verbindt u met de dematerialisatie en materialisatie en dit alles is voor ons mogelijk.
Wij rukken alle knopen van uw kleed, al zijn het er honderd, wij gooien die om u heen en toch, geef ons slechts één minuut en ze zitten weer op de plaats waar ze moeten zijn.
Dit is een levitatie en een dematerialisatie voor één toestand.
Meermalen hebben wij deze bewijzen gegeven.
En nu dat alles op aarde door de charlatans bekend is – doordat het spiritualisme bekendheid kreeg – aapten ze de waarachtige verschijnselen na.
Uw Westerse charlatans kunnen alles.
Een bedrieger houdt zittingen en leviteert zichzelf, doch kruipt door een achterdeurtje naar buiten, is tevens gedematerialiseerd, springt in zijn auto en rijdt zo hard hij kan weg.
Even later telefoneert hij, dat Gene Zijde hem zo ver van huis heeft gebracht.
Wat een wonder toch.
En dat geschiedde herhaaldelijk, totdat men er genoeg van kreeg en hem ontmaskerde.
Iemand verstopte zich in de wagen en reed met hem weg.
Het gevolg was, dat hij zich moest verantwoorden.
Toen hij wilde bewijzen, dat zij smoesden en niet hij, bracht men de man naar het bekende huis, waar hij getelefoneerd had, en daar viel hij door de mand.
Maar een half jaar later leviteerde hij zich opnieuw, hij dacht, dat men hem reeds had vergeten.
Nu hield hij weer zijn donkere zittingen, thans beleefde hij weer iets anders en bracht apports.