Directe-stem

Het medium voor de directe-stem is een openbaring; ook door deze fysische gaven in onze handen hebben wij aan duizenden mensen heel veel bewijzen van voortleven geschonken.
Ze is echter zó onbarmhartig bezoedeld, dat rechters eraan te pas moesten komen om de charlatans het halt toe te roepen.
Het medium is in trance, want er wordt door de meester en zijn helpers heel veel aura weggenomen, indien wij onze stemmen zó willen kunnen verdichten, dat u deze herkent of de manifestatie spreekt niet tot uw leven.
De levensaura van het medium wordt als voor het fotograferen verdicht.
Hierdoor komen wij dichter tot de aarde en dit is evenals voor het fotograferen het halfstoffelijke en geestelijke stadium, een levensgraad, die zich tussen leven en dood bevindt en waardoor de verschijnselen kunnen plaatsvinden.
In niets zijn dan onze stemmen veranderd, want wij aanvaarden gedurende een kort ogenblik ons leven van de aarde.
Dit alles lijkt u wellicht onwaarschijnlijk, maar mogelijk is het toch, want wij leven in deze wetten en kunnen door de levensaura een stoffelijke verdichting tot stand brengen.
Het grote wonder is voor de niet-ingewijden bijna ongelooflijk, zo wonderbaarlijk is een directe-stem-seance.
Ook is het mogelijk, dat ge tijdens de zitting andere verschijnselen waarneemt, omdat tevens weer andere gaven en verschijnselen door het medium tot stand te brengen zijn.
Een avond voor de directe-stem is dan ook een belevenis.
Buiten het medium kunnen een tiental mensen aanzitten.
Ze worden eerst dan toegelaten, wanneer de meester aan deze zijde het goedvindt.
Hij zorgt voor een zo groot mogelijke harmonie of er komen stoornissen door de verschillende levensgraden, die worden toegelaten, en dit moet voorkomen worden.
Hoe meer mensen uit één graad aanzitten, des te schoner wordt de zitting, want dan is er geestelijk contact en dit is van grote betekenis.
De zittingen worden eerst in het duister gehouden, daarna bij rood licht en daarbij kunt ge alles volgen, aan niets kan er thans nog getwijfeld worden.
In het midden van de kring is een tafeltje neergezet en op die tafel twee megafoons, waardoor wij spreken.
Die blikken dingen houden de stemtrillingen bij elkaar en voorkomen versnippering van krachten.
De aanzittenden hebben er rondom plaatsgenomen en sluiten hun handen ineen om zichzelf én de ruimte, waarin de wonderen plaatsvinden, af te sluiten.
Men mag deze kring niet verbreken door de handen los te laten.
De aanzittenden zouden zich tijdens het spreken kunnen vergeten en de megafoon in handen kunnen nemen met het gevolg dat het medium onmiddellijk sterft.
Deze zittingen zijn dus zeer gevaarlijk voor het medium.
Door de aanraking buiten de meester om kunnen er lichamelijke stoornissen ontstaan van dodelijke aard.
Tal van directe-stem-mediums hebben dan ook hun eigen leven ingezet voor de aanzittenden, die door de ontroering niet meer wisten wat ze deden.
Voor deze zittingen is er muziek nodig, orgel en vrolijke muziek, van de laatste het meest, omdat hierdoor stoffelijke trillingen ontstaan.
Soms zegt de meester dat er gezongen moet worden en dit is dan nodig om de atmosfeer te verdichten, waardoor wij ons verbinden en de halfstoffelijke wereld kunnen binnentreden.
Het medium is van lichtgevende banden voorzien, zodat de aanzittenden alles kunnen volgen.
Dat onze geestelijke stemmen in niets zijn veranderd, hebben duizenden mensen reeds mogen beleven en allen waren er zeer door ontroerd.
In niets is het timbre verzwakt en hieraan kunt ge onmiddellijk uw geliefde herkennen.
U hoort ons alsof wij nog op aarde leven en een gesprek met u voeren.
Elkeen ontroert het, wanneer de stem van een geliefde spreekt, waarvan men weet, dat de persoon het aardse met het eeuwige heeft verwisseld, ook al is dat jaren geleden geschied.
Sommigen kunnen op dat ogenblik geen woord spreken en dan moet de astrale persoonlijkheid het aardse wezen aansporen om toch iets te zeggen, zó indrukwekkend, ontroerend en ontzagwekkend is de directe-stem voor u op aarde.
Wanneer een kind tot de achtergebleven moeder spreekt, moet de moeder bovennatuurlijke kracht bezitten om zich te kunnen beheersen, wat toch nodig is of het spreken wordt erdoor bemoeilijkt.
De meester helpt u en het kind, hij trekt u in zijn machtige concentratie op, maar daarna, wanneer het contact verbroken wordt, moet ge bewijzen, dat er concentratie in u is, zo ge niet wilt bezwijken.
Al deze ontroeringen moeten voorkomen worden, of het medium keert uit de trance terug en dit geeft stoornissen.
Vanzelfsprekend wordt het medium intussen weer verzorgd, hetgeen geschiedt door een geestelijk dokter.
Wanneer u met uw tienen gaat aanzitten, het licht uitgaat en de handen aaneengesloten zijn, begint de meester aan zijn taak en sluit de kring astraal af.
U voelt zeker waarvoor.
Hij doet dat om u voor spotgeesten te beschermen.
Hij trekt een astrale muur op en neemt hiervoor van de aanzittenden kracht weg, die voor dit opbouwen wordt gebruikt, na door de aura van het medium te zijn verdicht.
Als dat geschied is, kan de muziek spelen en moogt ge praten, ook die trillingen zijn nodig, om de astrale stem te verstoffelijken.
Nu is het wachten op de dingen, die zullen geschieden.
Het medium zinkt in trance en die trance gaat tot aan de vijfde graad van uw slaap.
Tijdens de trance blijft het medium in het lichaam, doch hierin liggen schommelingen, d.w.z. het medium leeft eigenlijk tussen de derde en vijfde graad en dit is nodig, om de aura weg te nemen, die niet uit één gevoelsgraad genomen kan worden, omdat dit soms een plaatselijk deel van het organisme kan uitputten.
De dokter, die hem tijdens de trance verzorgt en eigenlijk de ganse avond één is met het medium, voorkomt lichamelijke stoornissen, en het wegnemen van de aura in één toestand van slaap.
Dat is zijn taak en daar is kennis voor nodig, niet alleen van de ziel, doch tevens van al de graden van slaap, waarvan ik u heb verteld.
Het medium zweeft dus tussen die graden van slaap, waardoor de levensaura van het stoffelijke lichaam en het zieleleven tot eenheid komen.
Hoe dieper nu de trance wordt, des te krachtiger is de directe-stem.
Is het medium in de vijfde graad gekomen, dan kan zijn meester beginnen en ziet u soms hoe zich dikke witte wolken vormen, de verdichte aura die we ectoplasma noemen.
Die verdichte aura is het, waardoor de directe-stem tot verdichting komt.
Wij omhullen ons door de aura, gaan erin over en krijgen hierdoor het halfwakend stoffelijke.
Wij komen nu dichter tot de aarde door de levensaura van het medium en die van u zelf, die u zonder dat u het weet ontnomen wordt, wat ge echter na de zitting kunt voelen, want velen zijn doodmoe.
Er is kracht weggenomen, want elkeen geeft zichzelf, indien er van u weg te nemen is.
De aura van het medium komt tot eenheid met die van de megafoon.
Intussen is de megafoon van de zwaartekracht ontdaan; ook dat verschijnsel heb ik u verklaard door uw kruis-en-bord-zittingen en wij trekken in ons leven op.
De megafoon is in onze handen, we zweven met het stoffelijke ding de hoogte in, boven uw hoofd en hij is toch voor u zichtbaar.
Het zweven van de megafoon is een voorverschijnsel en nu kunnen aanstonds de stemmen verdicht worden.
Wil de meester, dat er gesproken wordt, dan moet de astrale persoonlijkheid zich op het eigen leven van de aarde instellen, zoals bij het fotograferen is gezegd.
De concentratie is ingesteld op het spreken, de megafoon houdt de stemtrillingen bijeen en plotseling hoort u:
„Ik ben het, herken je mij niet, jongen?
Ik ben je vader.”
De jongen kan geen woord spreken.
Tranen van ontroering rollen over zijn wangen.
De vader moet hem tot rust manen en zegt:
„Kan je mij niet goedendag zeggen, mijn jongen?
Hoor toch, ik leef, ik ben gelukkig in het leven aan Gene Zijde, ik ben mijzelf en hier zullen wij elkaar terugzien.
Zeg aan moeder, dat ik heel veel aan haar denk, dat ik dicht bij haar ben en bij jullie allen.
Hoezeer ik God dank, dat ons deze genade geschonken is, hoef ik je niet te zeggen.”
De vader spreekt verder, hoe meer hij spreekt, des te schoner wordt de stem en nu kunnen er geen stoornissen komen.
De meester laat hem dit voelen, hij moet trachten het woord te houden.
Ook al is het voor hem een openbaring de stem van zijn kind te mogen beluisteren, hij moet toch trachten zoveel mogelijk te zeggen, want even daarna moet hij ophouden.
De dokter waarschuwt de meester, het medium is nu in één toestand, en daarin worden de krachten uitgeput.
Dit is het spreken vanuit één graad van slaap en het spreken werkt onmiddellijk op de stoffelijke delen van het organisme in.
Dit moet u duidelijk zijn, omdat de krachten op één punt aan het medium ontnomen worden.
Wanneer de spreker moet ophouden, wisselt de trance en beleeft het medium die schommelingen, doch intussen spreekt er een andere persoonlijkheid, zodat de meester voorkomt, dat één kracht te scherp op het leven van het medium zou inwerken.
Meestal hoort ge nu de vrouwelijke stem, die een zachter timbre heeft en minder aura verbruikt.
Het medium hoort ge nu en dan kreunen, hetgeen door het wegnemen van de aura tevoorschijn treedt.
Het medium bevindt zich als het ware op een geestelijke snijtafel, ge kunt de directe-stem als zodanig zien, omdat al de stelsels van het eigenlijke leven worden ontdaan.
Is het medium in een andere graad van slaap gekomen, dan kan het spreken weer beginnen.
Is een spreekster aan het woord en de ontroering komt toch over het innerlijke leven, dan trekt de meester dit bewustzijn in zijn eigen leven op en helpt haar dus spreken, waardoor hij voorkomt, dat er stoornissen optreden.
Het spreken, kort en afgebroken, is een belemmering voor het medium, zo vlug mogelijk moeten de woorden in een gelijke concentratie gesproken worden.
Dus niet afhakken, stotend spreken is kracht verspelen.
Het spreken zelf heeft dus voor dit wonder grote betekenis.
Eenieder krijgt voordat de zittingen beginnen dan ook eerst een les van de meester en dit is dringend noodzakelijk.
De geestelijke dokter leeft in het medium en vangt zoveel mogelijk al die stoornissen op.
Zou thans een van de aanzittenden de trompet in handen nemen, dan grijpt hij direct in het levende hart van het medium en kan de dood intreden.
Toch is het aanraken van de megafoon mogelijk, maar dan moeten de meester en de dokter maatregelen nemen om een lichamelijke schok te voorkomen.
Het hart staat onmiddellijk stil, omdat het medium geen macht meer heeft over zichzelf, het centrale zenuwstelsel kan een schok niet verwerken en een bloeduitstorting is het gevolg of de dood.
De megafoon is een deel van het medium geworden, want door zijn krachten is het ding tot hem gekomen, hij leeft nu in al de verschijnselen.
Het zal u duidelijk zijn, waarom men niet eerder de handen mag loslaten en waarom het zo lang moet duren, voordat een bedrieger onschadelijk gemaakt kan worden.
Uitdrukkelijk en op erewoord moeten de aanzittenden beloven de kring niet te verbreken.
Wanneer iemand toch zijn handen loslaat, de megafoon aanraakt, komt die mens in verbinding met het levensbloed van het medium en woelt met de hand in het levende hart, stoort hierdoor de bloedsomloop, zodat lichamelijke instorting volgt.
De dokter is echter een kosmisch bewuste, is als een magiër en een ingewijde, hij kent al de astrale en stoffelijke wetten, zodat het medium in goede handen is.
Vanzelfsprekend waken beiden over hun machtig mooi instrument, door hetwelk de kloof tussen leven en dood overbrugd wordt.
Dit contact is een heilig wonder.
Door aan een mensenkind de levenskrachten weg te nemen, komt dit fenomeen tot stand.
Wil de meester andere verschijnselen tot stand brengen, dan daalt het medium soms tot in de epileptische slaap af en kunnen er materialisaties vertoond worden.
Ook hoort u soms het heerlijke getik, op de maat van muziek, en hoort ge rappings, kloptonen, die door ons tot stand komen, wat heel eenvoudig is, omdat wij aan elk stoffelijk voorwerp het leven kunnen onttrekken.
Laten wij dat leven uit onze concentratie los, dan hoort u een harde tik, de kloptoon.
Ik zei u reeds, tijdens het zweven van de megafoon zweven wij zelf met het ding in de ruimte.
De megafoon heeft de zwaartekracht verloren, omdat wij aan het eigenlijke apparaat het leven hebben ontnomen.
Nu zouden we stoelen en tafels kunnen leviteren, doch de meester wil, dat alle krachten door de directe-stem worden verbruikt.
Maar tal van verschijnselen kunnen er plaatsvinden, omdat dit medium voor al de fysische gaven geschikt is.
Op een avond verliest het medium soms vier à vijf pond gewicht, zoveel krachten worden het medium weggenomen, wat alweer verschillend is, omdat de ene zitting niet gelijk is aan de andere, hetgeen komt, doordat de aanzittenden kracht geven.
Ook uw grote vermoeidheid wijst u op dit verlies van krachten.
De volgende dag echter, na een nacht slapen, is dit verlies reeds aangezuiverd, omdat de vermoeide organen er zelf voor zorgen.
Ook het medium herstelt zich, omdat dit afstaan van fluïde geen ziekelijke gevolgen heeft en hierdoor geen aftakeling plaatsvindt.
Het medium moet echter flink eten en in de eerste plaats in evenwicht blijven anders zou de directe-stem het organisme volkomen uitputten.
Hoogstens drie à vier zittingen per week mag het medium houden, anders zou het verlies van krachten niet aan te zuiveren zijn, de tijd voor dit natuurlijke herstel zou te kort zijn.
Het is vaak dringend noodzakelijk, dat de meester een tijdlang ophoudt, zodat het medium weer op krachten komt.
Het grote wonder voor deze zittingen is het medium, dan natuurlijk zijn geestelijke leider en de geestelijke dokter.
De meester verbindt u met de ruimte, elkeen is tijdens een directe-stem-zitting kosmisch geladen; zoals de fotografische plaat het beleven moet, zo ondergaat nu de megafoon dit proces en komt het wonder tot u.
Tijdens de trance is het medium met de ruimte verbonden, omdat het lichaam té spoedig uitgeput is.
Kan het medium die enorme krachten niet meer verwerken, zijn de lichamelijke stelsels vermoeid, dan moet men ophouden en zijn de krachten verbruikt.
U hoort soms de meester spreken en dan verklaart hij u al deze wonderen.
Op deze avonden wordt de wijsheid van ons leven begrepen, gevoeld en gehoord.
Het medium ligt in een makkelijke stoel of op de grond en blijft de gehele avond in slaap.
Is dit op te voeren, dan is het zelfs mogelijk, dat het medium de bewuste trance beleeft.
Hij ziet dan zelf de verschijnselen.
En thans is er geen sprake meer van stoornissen, nu heeft het medium deze overwonnen.
Kan het rode licht aangestoken worden, dan is het beleven van dit wonder nog machtiger, omdat ge thans alles volgen kunt.
Wanneer de zitting ten einde is en het medium zal gaan slapen, dan ontvangt hij in zijn natuurlijke slaap de krachten terug, die hij tijdens de zitting verloren heeft.
U ziet dus, dat voor het instrument wordt gezorgd en dat doen beide meesters.
In de morgen voelt het medium zich nog moe, maar diezelfde dag herstellen zich alle stelsels, waarvan men de levensaura genomen heeft.
Meestal krijgt het medium een dag rust tussen twee zittingen, wat noodzakelijk is voor het lichamelijk herstel.
Het medium moet een kerngezond lichaam bezitten anders treden ziekten naar voren.
Zwakke organen bijvoorbeeld reageren onmiddellijk en vertonen hun eigen zwakte tijdens deze zittingen en komen nimmer meer op kracht.
Niets mag er in het lichaam zijn, dat zwak is, of het medium stort al vroeg in en dan is alles natuurlijk onbegonnen werk.
Het zenuwstelsel regelt dit proces voor de goede instandhouding van het organisme, de gezonde weefsels zuigen vanzelf die krachten in zich op.
Is de zitting begonnen en iemand zou licht opsteken, dan blitsen de levenskrachten in het medium terug en dit veroorzaakt een hevige schok.
Op slag kan het medium door uw hand zijn gedood, dit is ernstiger dan welke stoornis ook en het verbreekt ieder contact.
De dokter kan dan geen controle uitoefenen, het licht is als het vuur bij een ontplofbare stof, welke tot explosie komt in het medium.
Deze schok breekt het hart en het innerlijke leven zou het aardse vaarwel kunnen zeggen.
Alsof een bliksem inslaat, zo treft het de levensgraad van het medium.
Hiervoor wordt natuurlijk gewaarschuwd.
Zijn er verschijnselen, waarvan de echtheid twijfelachtig is, grijp dan nimmer direct in, maar wacht eerst af tot ge andere bewijzen hebt.
Eén bewijs is niet voldoende, maar meerdere tonen u aan, dat er bedrog is, want het waarachtige medium heeft niets voor u te verbergen, zodat ge u volkomen kunt overgeven en eerst wanneer ge zeker zijt leeft ge op heilige grond.
Onze bedrieger beet zich op de lippen, het echte medium krijgt een bloedspuwing.
Die is niet te voorkomen, de longen en het hart brengen het tot stand.
Voor het waarachtige medium kan het de dood betekenen, het bedrog-medium weet dat en tracht dit verschijnsel te bereiken door zijn lippen stuk te bijten.
Had men even deze controle toegepast, de mensen zouden onmiddellijk geweten hebben dat hij bedroog.
Tijdens een schok heeft de ziel, het innerlijke leven dus, geen gelegenheid zich te herstellen, want langzaamaan keert het medium in het organisme terug, dat wil zeggen, neemt het medium het stoffelijke lichaam weer over.
Enkele mediums hebben deze stoornissen moeten beleven en traden ons leven binnen.
Ik zal u echter moeten vertellen, dat de meester wist, dat het zou geschieden of het is niet mogelijk, in geen geval laat hij die onverantwoordelijke mensen toe.
Van tevoren worden alle aanzittenden innerlijk gewogen.
De meester peilt hun karakter en hun gemoedsstemming en het gebeurt meermalen, dat aanzittenden verwijderd worden.
Het medium krijgt steeds, voordat de zitting begint, van zijn meester aanwijzingen hoe men moet plaatsnemen en dan wordt deze controle door zijn meester toegepast.
Is er iemand onder hen, waarvan men ziet, dat het gevoelsleven twijfelachtig is, dan moet deze ziel het vertrek verlaten.
Toen het medium, waarvan ik vertelde, het aardse leven zou verlaten, wist men aan deze zijde, dat het zijn tijd was of het had niet zover gekomen.
Het medium bevindt zich in de vierde graad van het gevoelsleven, de derde graad is hiervoor niet geschikt.
De derde graad kan niet in trance en buiten de trance is de ontwikkeling niet mogelijk.
Dat kan eerst later, maar dan is het medium zelfs bij daglicht te bereiken.
Ook het oude Egypte heeft de directe-stem-zittingen gekend.
Daarna werd de psychische trance opgebouwd, want door deze trance is de geestelijke wijsheid te ontvangen.
Het fysische medium komt niet vrij van het organisme, het psychische treedt uit en ontvangt in ons leven wijsheid.
U voelt zeker het enorme verschil van de beide trancetoestanden.
De fakir en magiër beleven beide toestanden, omdat zij willen beleven.
Onze mediums beleven ook, maar wij brengen de verschijnselen tot stand, wat géén magiër in handen heeft.
Het enige, dat hij bereiken kan, is een levitatie, doch de directe-stem is niet in zijn, maar in onze handen.
Voor zover u dit voelt, spreekt ons leven op krachtige wijze en dit is voor u het bewijs, dat niets buiten onze wereld om ontvangen kan worden.
Charlatans spreken zélf door de megafoon, ze trommelen zélf om rappings te laten horen, changeren met tafels en stoelen en willen geleviteerd zijn, alles even onsmakelijk en dierlijk giftig, demonisch slecht!
Wij zeggen u: in niets zijn onze stemmen veranderd, elk timbre kunt ge herkennen.
Wij zeggen u, de bas van uw vader is de bas, die spreken zal, uw vader is in niets veranderd, zijn stem moet ge herkennen.
Kletspraat is het, wanneer het medium u wil aantonen, dat tussen deze stem en die van de aarde een dood ligt.
De geestelijke stem blijft als de stoffelijke, het is de ziel, die haar vertegenwoordigen moet als persoonlijkheid.
Komt de stem onherkenbaar tot u, kunt ge uw geliefde er niet door herkennen, aanvaard dan van ons dat u wordt bedrogen.
Grijp nu gerust naar de megafoon, steek eenvoudig het licht op, dit is bedrog!
Aan de stemmen zult ge uw geliefden herkennen én aan hetgeen ze u te vertellen hebben, waarvan het medium niets weet.
Uw geliefden kijken in uw leven, ze hebben zich van tevoren voor deze zittingen gereedgemaakt.
Dat gereedmaken wil zeggen, dat ze u iets zullen vertellen, dat alléén gij kunt weten.
Hierdoor geven wij u de waarachtige bewijzen van voortleven en dit alles is nimmer na te maken.
De directe-stem is hierdoor een heilig wonder.
Nog dezelfde avond kunt ge een directe-stem-medium ontmaskeren, indien ge merkt, dat de stem van uw vader of moeder onherkenbaar is.
Vraag het aan de anderen, spreek af en maak dit vreselijke monster onschadelijk, het is een beest.
Ik doe met deze vergelijking het dier onrecht, want het dier kan een dergelijk kwaad niet tot stand brengen, het verscheurende dier doet niet zoveel kwaad als dit vreselijke, menselijke monster doet!
„Grijp welbewust in, onze stemmen zijn altijd te herkennen”, roept Gene Zijde u thans toe!
Op dit ogenblik, het is 1942, is er niet één directe-stem-medium op aarde, want Gene Zijde is opgehouden.
Toch leefden er een tijd terug in uw midden tal van fysische mediums, maar, wij zeggen het wéér, daaronder leefde er niet één echt, niet één fysisch medium, omdat uw land er niet voor aangewezen is.
Uw land zal onze zijde op andere wijze vertegenwoordigen en wel door de psychische gaven.
Als u het weten wilt, uw organisme is voor de directe-stem niet geschikt, andere volken bezitten die vitaliteit wel en dit ligt aan het organisme vast.
Engeland en Amerika bezitten tal van directe-stem-mediums, want het klimaat heeft hierop invloed en het bewustzijn van het organisme heeft eigenlijk alles voor de directe-stem te zeggen.
Als er drie à vier directe-stem-mediums op aarde leven, in een tijd, dat Gene Zijde zal werken, is het veel – de rest is bewust bedrog, wij voeren geen oorlog op dit gebied en dat zou het worden.
Hier weer een voorbeeld van bedrog.
Een aards dokter is op de zitting aanwezig en tot hem is gekomen zijn eigen kind.
De man is diep ontroerd, hij hoort het kind spreken, ook al is de stem van het kind zoek.
Het is het geluid, dat het bekende medium voortbracht, schor gepiep!
Het medium zegt, dat het kind zich nog moet aanpassen.
De vader moet het natuurlijk aanvaarden, want hij kent de wetten niet.
Als hij thuiskomt en zijn zieke vrouw hem vraagt wat hun lieveling gezegd heeft, kan hij eigenlijk geen woord spreken, omdat hij dat akelige gepiep verschrikkelijk vindt.
De man volgt steeds de zittingen en met hem andere intellectuelen, wat het medium prachtig vindt, omdat hij thans met deze namen kan schermen.
Het gaat als altijd een poosje goed, maar dan gaat de man toch twijfelen, het duurt hem te lang en hij vindt zijn eigen kind onbeholpen.
Als de dokter vraagt, of het meisje bij moeder is, en of ze weet wat moeder doet, is het steeds: „Natuurlijk, pappie”, maar wanneer hij wil weten wat ze gezien heeft, is het antwoord onbegrijpelijk, wordt het zoeken en tasten.
Is dit mijn kind?
Hij leest over de directe-stem, er zijn boeken in omloop, niet echter wordt daarin beschreven hóé de wetten voor de directe-stem beleefd worden.
Eindelijk is hij er kapot van en grijpt in.
Op een avond steekt hij het licht op en zie, de man spreekt zelf.
De man raakt overstuur, hij vliegt op de bedrieger af en wurgt hem ...
Dat is het einde.
Elkeen, iedere vader of moeder, zou zich vergeten, wanneer zo’n afschuwelijk bedrog vastgesteld wordt.
Deze duivelen gaan over lijken, ook over uw kind.
Toch moet ge u beheersen, ge vergrijpt u toch aan het leven van een mens.
De dokter kreeg géén straf, de rechter vond het afschuwelijk, maar de bedrieger trad onze wereld binnen en kan zijn hel aanvaarden.
Dit alles is echter te voorkomen.
Geloof het niet, als de stem vervalst is, wij komen tot u alsof ge ons op aarde hoort spreken.
Ik zou het u wel duizenden malen willen toeroepen:
Wij zijn als op aarde!!
Onze stemmen hebben niets aan het eigenlijke timbre ingeboet!
Laat het niet zover komen, vergrijp u niet, het is mogelijk, dat ge wordt opgesloten.
Gun de hel deze kans niet, stem u niet af op het voordierlijke kwaad, blijf in alles bewust, vergeet u niet!
Een ander beleeft iets dergelijks.
Ook hij wordt bedrogen.
Hier ziet hij het leven van zijn moeder besmet.
Hij slaat het medium tegen de grond.
Het medium gaat het ziekenhuis in en hij wordt opgesloten.
Na zijn straf hoort hij, dat het medium nog bezig is.
Men helpt zelfs het bedrog.
De man vermomt zich en beleeft een zitting.
Nu steekt hij het licht op.
De bezoedelaar van zijn moeder is ontmaskerd.
Hij heeft erdoor geleden, maar de massa trekt zich weinig van zijn leed aan, de massa wil seanceren.
Mannen der aarde, grijp in!
Mannen en vrouwen, die voor ons leven voelen, die weten en begrijpen, voorkom dit bedrog!
God legde in uw en onze handen geschenken, laat al die heiligheid niet bezoedelen!
Waak over ons en uw eeuwigdurend bestaan!
Maak allen onschadelijk, die de geestelijke gaven bezoedelen!
Maar vergrijp u niet, handel bewust!