Voorwoord

(door C.C.M. Bruning)
Geachte lezer of lezeres,
Het zij mij vergund bij de verschijning van dit boek, dat de titel ‘Vraag en Antwoord’ draagt, enkele bijzonderheden te vermelden.
Het is geen literair product, doch het is een niet alledaags boek, dat door veler medewerking tot stand kwam.
Het „gesproken” woord is echter niet altijd in precies dezelfde vorm weer te geven, als wanneer dit woord in „boekvorm” tot de mens wordt gebracht.
Dit boek wil namelijk ook diegenen bereiken, die niet het voorrecht hadden, de contactavonden bij te wonen.
Er is dus naar gestreefd, de „inhoud”, die Jozef legde in zijn gesproken woord tot – zoals hij hen gaarne noemde – zijn „kinderen”, nauwkeurig te benaderen in ‘Vraag en Antwoord’.
In de jaren 1945-’52 hield Jozef Rulof – bekend door zijn vele boeken, lezingen, schilderijen en eertijds ook door zijn feilloze diagnoses en frappante genezingen, hetgeen hij alles door zijn „meesters” deed – wekelijks zijn „contactavonden” in het gebouw „Ken U Zelven” in de De Ruijterstraat 41, te ’s-Gravenhage.
Er bestond inderdaad een geestelijk contact tussen hem en zijn toehoorders (tussen haakjes in eerste druk: sters), maar hij was ook in verbinding met zijn meesters van het licht aan Gene Zijde.
Deze samenkomsten waren echter geen tranceavonden.
Onder zijn gehoor bevonden zich vanzelfsprekend mensen, die met hun vragen op velerlei gebied rondliepen.
Jozef moedigde zijn mensen aan, hun vragen naar voren te brengen op die avonden.
Zo werden langzamerhand de vragenstellers en vragenstelsters uit hun tenten gelokt.
De vragen werden schriftelijk gesteld en vóór de aanvang der bijeenkomst voor Jozef ter beantwoording klaargelegd.
Ook werden wel vragen uit het publiek mondeling naar voren gebracht tijdens zo’n avond.
En Jozef was altijd gereed met het antwoord.
Bovendien zijn de aanvullingen hierop, door meester Zelanus gegeven, van onschatbare waarde.
Dit uitzonderlijke boek dankt dus zijn ontstaan aan de vele vragen der bezoekers van genoemde contactavonden.
In opdracht van meester Zelanus – welke naam u, geachte lezer of lezeres, in de boeken, door Jozef Rulof geschreven, zult kunnen terugvinden – heb ik de vragen, die gedurende de beide winterseizoenen 1949-’50 en 1950-’51 werden gesteld, mogen rubriceren, evenals de antwoorden, door Jozef Rulof op deze vragen gegeven.
U leest dus in dit boek hetgeen op die avonden werd besproken.
Velen zijn dan ook met dankbaarheid vervuld geworden door de wijsheid en de waarachtigheid, die hun op zulke avonden werden geopenbaard.
En ... u kunt met de inhoud van die antwoorden al dan niet instemmen ... u zult een dergelijk boek geen tweede maal aantreffen.
Ik hoop, dat de lezers de geestelijke rijkdom van hetgeen in dit boek wordt geboden, zullen kunnen aanvoelen en er zich in zullen willen verdiepen.
Meester Zelanus zei meermalen tot zijn gehoor, bij monde van zijn instrument Jozef Rulof: „Als ik slechts één mens bereik, is mijn moeite niet tevergeefs.”
Ik echter wens vurig, dat door dit boek meerderen innerlijk zullen worden bereikt, want verruiming naar de geest te kunnen schenken, zal alleszins de moeite en de inspanning waard zijn van de mens Jozef Rulof en van diegenen, die door het stellen en het formuleren van hun vragen, medewerkten aan het tot stand komen van ‘Vraag en Antwoord’.
Titel, ondertitel zowel als bandontwerp werden geheel uitgevoerd volgens de aanwijzingen, die Jozef Rulof visionair ontving op één der contactavonden en die hij toen meteen aan zijn gehoor doorgaf.
Mejuffrouw Rie Reinderhoff heeft haar beste krachten aan de bandillustratie gewijd.
Hoewel Jozefs hartewens, het boek ‘Vraag en Antwoord’ nog te zien uitkomen tijdens zijn leven, niet in vervulling ging, ben ik toch verheugd, dat nu het tijdstip is aangebroken, waarop dit boek zijn reis over de wereld kan aanvangen.
Moge eenieder van u daartoe medewerken en moge dit geesteskind ván velen rijkdom en vrijheid naar de geest brengen vóór velen.
’s-Gravenhage,
Najaar 1962
C.C.M. Bruning